Föreningsgranskare och revisor

Föreningsgranskare och revisor ska bland annat granska att den årsredovisning som styrelsen lägger fram till medlemmarna stämmer med verkligheten och ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Dessutom ska de uttala sig om styrelsens arbete när det gäller förvaltningen av medlen mellan årsmötena.

Föreningsgranskare (vald av stämman)
Pia Castillo och Tryggve Wallin

Extern revisor
Borevision, kontaktuppgifter hittas HÄR
Den externa revisorn är inte förtroendevald, utan är utsedd av HSB Riksförbund.