Valberedningen

Valberedningen består av följande personer:

Christina Ottosson O-g 38 sammankallande

Cuneyt Zejnel,  Samia Kubeita, Ingrid Thiman             

Valberedningen skapar styrelsen

Valberedningen är en av medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och behålla en fungerande styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera föreningens framtid. Valberedningens uppgift är bland annat att från den stund den utses på den ordinarie föreningsstämman och under det följande verksamhetsåret följa hur den sittande styrelsen arbetar.


Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. Att panikartat sammankalla valberedningen någon eller några veckor införstämman räcker alltså inte.

Medlemmarnas uppdrag
Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av ägarna, det vill säga föreningens medlemmar. Styrelsen har inget mandat att lägga sig i valberednings arbete. Valberedningens uppgift är att i dialog med ordföranden hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar och om styrelsens sammansättning utifrån kompetens och engagemang ger dem rätt förutsättningar att hantera de frågor som föreningen står inför. Valberedningens uppgift är att så långt det är möjligt säkerställa att styrelsen har rätt sammansättning och rätt förutsättningar att vara föreningens näst högsta beslutande organ. Valberedningen ska även fortlöpande analysera och skaffa sig kännedom om vilken kompetens som finns bland bostadsrättsföreningens valbara medlemmar utanför styrelsen.

Presentera alla föreslagna namn
Valberedningen ska inför föreningsstämman presentera samtliga som är nominerade till styrelsen, alltså inte enbart de som valberedningen föreslår till val utan samtliga som är föreslagna. De som nomineras och föreslås till styrelseuppdrag bör presenteras med namn och kompetens på stämman. Lämpligt är att valberedningen samtidigt motiverar varför just de föreslagnas kompetens behövs i styrelsearbetet.


Motiverade val
I den diskussion som förs om uppförandekoder inom såväl närings- som föreningsliv finns en rekommendation att valberedningen även ska motivera varför de föreslår omval eller låter en styrelse sitta kvar outbytt. Resonemanget grundar sig i föreställningen att styrelsen i föreningen ska vara väl rustad för att klara framtidens krav och utmaningar. Anser valberedningen att den sittande styrelsen klarar dessa uppgifter måste den också på stämman inför medlemmar och ägare motivera varför den inte väljer att föreslå nya medlemmar.


Uppföljning bland nyvalda
Valberedningen bör några månader efter föreningsstämman stämma av med de nyvalda styrelseledamöterna i vilken mån deras förväntningar på styrelseuppdraget stämmer överens med den verklighet som mött dem i styrelsen och hur mottagandet i styrelsen fungerat etc. Valberedningen bör även intervjua ordföranden i styrelsen om hur de nya ledamöterna funnit sig till rätta. På samma sätt är det att rekommendera att valberedningen undersöker orsaken om en styrelseledamot avsäger sig sitt uppdrag under löpande mandatperiod.


HSB Malmös rekommendation
HSB Malmös rekommendation är att valberedningen ska bestå av 3 – 5 ledamöter, dock minst tre personer. Dels är det ett hanterligt antal, dels tillräckligt många för att representera en bred kontaktyta gentemot övriga medlemmar och styrelsen. Med minst tre ledamöter i valberedningen blir den dessutom inte lamslagen om någon i valberedningen flyttar ur föreningen under verksamhetsåret. Det är inte lämpligt att de som ingår i valberedningen även har uppdrag i styrelsen, inte heller bör de som har uppdrag som revisorer komma i fråga för valberedningen. Det är viktigt att beakta jäv och släktskapsförhållanden när valberedningen utses. Trovärdigheten i valberedningens arbetet kan ifrågasättas om någon av ledamöterna i valberedningen är gift eller sambo med en styrelsemedlem, samma jävsförhållanden uppstår om barn till styrelsemedlemmar sitter i valberedningen eller tvärtom. Motiveringen är att det så långt det är möjligt ska vara en tydlig rågång mellan valberedningens ledamöter och styrelsen. Valberedningens funktion är att vid sidan av att nominera styrelseledamöter även att hålla sig underrättad om den sittande styrelsens sätt att fungera och arbete. Valberedningens representanter ska inte delta i styrelsens möten utan får bilda sig en uppfattning om styrelsen utifrån dialog med ordföranden och utifrån hur föreningens medlemmar upplever styrelsens insatser. Valberedningen bör årligen utvärdera sitt arbete. Lämpligen sker det på det första sammanträdet efter den ordinarie föreningsstämman då valberedningen också lägger grunden för kommande årets arbete. Kräver man att en valberedning skall fungera optimalt och ge föreningens medlemmar bästa underlag för att utse styrelseledamöter behövs en ekonomisk erkänsla för det arbete valberedningen lägger ner. HSB Malmö rekommenderar därför att valberedningen ges ersättning för sitt arbete.