Bo i bostadsrätt

När du bor i bostadsrätt så äger du inte din lägenhet. Det du äger är rätten att bo i lägenheten. Den fysiska lägenheten ägs av föreningen. Du äger dispositionsrätten. Det här kan vara lite svårt att helt begripa. Du betalar en stor summa pengar för rätten att bo i lägenheten men du äger inte själva lägenheten.

Dispositionsrätten är rätten att förfoga över lägenheten, inom de ramar som bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar ger. Vi äger och förvaltar våra bostäder gemensamt. Som medlemmar i föreningen svarar vi kollektivt för föreningens ekonomi, lån till exempel.

Underhållsansvaret
Underhållsansvaret innebär att den ansvarige, oavsett om det är bostadsrättshavaren eller föreningen, dels ska utföra de reparationer och underhållsåtgärder som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna. Det gäller oavsett om skadan uppstått genom eget eller annans vållande eller genom olyckshändelse.

Bostadsrättshavaren är med andra ord skyldig att på egen bekostnad ombesörja underhåll som exempelvis tapetsering, målning, underhåll av badrum samt reparera skador som uppstår så att lägenheten hålls i gott skick. 
Vad som är "gott skick" preciseras inte i lagen eller stadgarna utan får bedömas med hänsyn till husets ålder med mera. Badrum ska vara funktionsdugliga och tåla att användas på sätt som sker i respektive lägenhet.

Bostadsrättshavaren får självklart ge någon annan i uppdrag att utföra de åtgärder som han ansvarar för. Bostadsrättshavaren är ansvarig för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt.

Undantag
Ett undantag från det redovisade underhållsansvaret gäller för reparationer efter brand- och vattenledningsskador som drabbat det som normalt är bostadsrättshavarens ansvar. Med vattenledningsskada avses skada till följd av att ledning för tappvatten (kallt eller varmt vatten) läckt. Bostadsrättshavaren ansvarar i dessa fall endast för att reparera skadan om den uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse från honom själv eller någon som han inrymt i sin lägenhet eller som där utfört arbete för hans räkning.

För skada i lägenheten till följd av att ledning för avlopp eller värme läckt gäller däremot ansvarsfördelningen i enlighet med det inre underhållsansvaret. När det gäller brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäller ansvaret endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn han borde bort iaktta.

Den lista som finns här som PDF gäller för den egendom som föreningen har försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar alltid själv för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera.

Observera att kromade handtag till innerdörrar liksom spanjolett till stängningsmekanismen i fönstren finns att köpa på fastighetskontoret. Priserna är angivnina i PDFen om underhållsansvar.