På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Renovera din lägenhet

För att du ska få lov att göra vissa ombyggnadsåtgärder i din lägenhet krävs styrelsen tillstånd innan renovering påbörjas enligt föreningens stadgar §41. Anledningen till detta är dels för att hålla nere föreningens kostnader och därigenom årsavgiften, men även de kostnader och det besvär som personligen drabbar dig vid t.ex. en vattenläcka hos dig eller din granne. Du ansöker om tillstånd för ändring i lägenhet genom att fylla i ansökningsblanketten och lämna till Bredablick Förvaltning på expeditionen.

Åtgärder som kräver tillståndsanmälan:

- Ingrepp i en bärande konstruktion

- Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten.

- Annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Vissa förändringar innebär att du utöver föreningens samtycke också, enligt plan- och bygglagen, måste ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan hos kommunen före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras. Det är först när du fått styrelsens godkännande till att utföra förändringsarbetet i lägenheten som du kan påbörja ombyggnationen.

Föreningen äger rätt att neka tillstånd till ombyggnadsåtgärd om tänkt ändring kan komma att medföra påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. För att kunna göra en korrekt bedömning krävs att ett underlag eller utredning i vissa fall kan behöva bifogas din ansökan.

 

Badrum/WC

Om du avser göra ändringar som påverkar ledningar för avlopp, värme eller vatten måste du först få styrelsens godkännande genom att dokumentera planerade ändringar på ritning och skicka in dessa till förvaltaren (Bredablick Förvaltning). Installationer som påverkar ventilationen kräver styrelsens godkännande. För att undvika framtida vattenskador för dig och dina grannar ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum anlita en hantverkare som har GVK-behörighet (www.gvk.se/media/1309/sakra-vatrum-2016-1.pdf) och likvärdigt samt intyg för säker vatteninstallation (www.sakervatten.se) samt BKR för plattsättning (www.bkr.se) och MVK (www.vatrumsmalning.se) för målning. Intyg om detta kan fås av din hantverkare och skall skickas in till förvaltaren innan ombyggnationerna påbörjas, även om du inte avser att göra en väsentlig förändring men ändå bryter tätskiktet. Efter ombyggnationen ska relevanta delar (tätskiktet, golvbrunnen och andra genomföringar, rör i/genom vägg) fotograferas och skickas in till förvaltaren, så att föreningen får uppdaterad dokumentation kring de förändringar som har skett.

 

Kök

Även i kök gäller att om du avser att göra ändringar som påverkar ledningar för avlopp, värme eller vatten så måste du först få styrelsens godkännande genom att dokumentera planerade ändringar på ritning och skicka in dessa till förvaltaren. Installationer som påverkar ventilationen kräver styrelsens godkännande. Kolfilter som blåser ut luften i lägenheten är tillåten. Spiskåpa (motorstyrd fläktkåpa) som är kopplad till husets ventilationskanal är ej tillåten. Installation av diskmaskin skall ske enligt anvisningarna för enskild maskin. Inkommande vatten ska ha en avstängningsventil och den stängs med fördel när du lämnar hemmet en längre period. Var noga med att fästa avloppsslangen upp mot undersidan av bänken eller i väggen, samt ställ maskinen på en s.k. spillbricka. Brister i detta är tre av de vanligaste orsakerna till vattenskador i kök. Tänk även på att motsvarande kan gälla för installation av andra vitvaror så som kyl och frys.

 

Rivning av väggar

Du måste få styrelsens godkännande innan du kan starta arbetet med att riva en vägg (gäller samtliga väggar i din lägenhet) och du måste därför skicka in en ansökan till förvaltaren. Tillsammans med ansökan ska ett intyg från en behörig byggnadskonstruktör bifogas med ritning där aktuella väggar har markerats. Intyget ska visa att åtgärden inte påverkar byggnadens stomstabilitet. Du måste själv ta kontakt med en byggnadskonstruktör.

 

Media (el, telefon, TV och bredband)

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens eller lägenhetens elcentral eller mediaförsörjning vid första uttaget, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.

 

Övrigt

Informera i porten innan du påbörjar arbetet med tidplan samt kontaktuppgifter till dig eller byggare. Skyddstäck i hiss och försök hålla så rent och snyggt som möjligt under tiden arbetet fortgår.

 

Enligt föreningens trivselregler får störande arbeten enbart utföras på fastställda tider, måndag - fredag 07.00-21.00, lördag-söndag och helgdagar 09.00-20.00.

 

Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte lagras i föreningens gemensamma utrymmen, eller ställas utanför porten eller vid sopstationerna.

 

Vid frågor gällande renoveringar kontakta Bredablick Förvaltning under expeditionstid.