Renovering

Du får måla, tapetsera, byta golv och fixa till lägenheten så att den blir personlig efter din stil. Men det finns vissa regler som du måste ta hänsyn till innan och under renoveringen. Ofta måste du också ha styrelsens godkännande innan renoveringen. Så kolla upp innan vad som gäller!

Håll koll på dina skyldigheter

Som medlem i en bostadsrättsförening är du skyldig att se till att hålla lägenheten i gott skick. Som bostadsrättshavare finns det vissa delar du har ansvar för att ersätta vid skada. Paragraf 31, 32 och 37 i våra stadgar som rör underhållsansvar och vad som får förändras i lägenheten är bra att ha koll på, så att inga onödig problem uppstår.

Du som bostadsrättshavare ansvarar för det arbete som utförs och eventuella följder vid felaktigt arbete. Därför rekommenderar styrelsen att du alltid anlitar en auktoriserad fackman för både rådgivning och utförande av arbetet. Det är viktigt att du sparar dokument för ändringarna då dessa bör lämnas över till nästa bostadsrättshavare vid eventuell försäljning.

Bostadsrättsföreningens regler vid renovering

En bra grundregel är att alltid fråga förvaltaren eller styrelsen innan du utför arbeten i bostadsrätten. I många fall är du dessutom skyldig att göra det. Det här gäller:

Väggar och planlösning
Det står sig fritt att välja färger och material till alla ytskikt i lägenheten. Att riva eller flytta bärande väggar kräver dock alltid styrelsens godkännande. Icke bärande väggar får du teoretiskt sett riva på egen hand, men eftersom det kan finnas el- eller vattenledningar i väggen är det alltid bra att rådfråga styrelsen innan arbetet påbörjas.

Elektricitet
Gällande el finns många restriktioner. Du får inte röra fasta installationer, som att koppla ur element eller komplettera med fler, eftersom det kan förstöra hela elanläggningen. Att byta glödlampor och befintliga strömbrytare får du göra själv förutsatt att du vet hur du ska göra. Men du får inte byta ojordade vägguttag mot jordade eller installera golvvärme utan att ta hjälp av en fackman. De flesta elarbeten ska utföras av en auktoriserad elinstallatör.

Ska du göra en renovering som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.

Styrelsen har år 2024 kartlagt möjligheten för eluttag på balkongerna, vilket inte kommer att kunna genomföras ur ett brandskyddsperspektiv. Alla ansökningar gällande eluttag på balkonger kommer därför att avslås. 

VVS, vitvaror och badrum
Vid vvs-arbeten gäller samma princip: du får utföra enklare arbeten, som byta blandare, om du vet hur du ska gå tillväga. När det gäller våtrum måste du kunna visa i efterhand att du hållit dig till gällande föreskrifter. Tänk på att du som utför sådana själv tar en risk, om en vattenskada uppstår i efterhand blir du ansvarig. Det kan bli mycket kostsamt. Att anlita en fackman även för mindre arbeten kan därför vara en väldigt billig försäkring. Du som äger en bostadsrätt har underhålls- och reparationsansvar, vilket innebär att du själv ansvarar för att byta ytskikt och inredning när det behövs.

Om du ska renovera i våtrum ska du alltid följa branchregler.

Vitvaror ska alltid monteras på droppskydd. Vid nyinstallation, kontrollera med vvs-installatör att befintliga rör håller.

Om ni vill installera tvättmaskin i köket, behöver ni inkomma med en renoveringsansökan. Detta är för att det finns vissa krav för godkännande som innefattar att där måste finnas droppskydd och vattenfelsbrytare. Efter installation ska det inkomma intyg på att installationen är genomförd korrekt. Det kan även vara bra att höra med sitt försäkringsbolag vad som gäller för hemförsäkringen. 

VVS-system 
Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av fackman, och ska alltid godkännas av styrelsen.

 Ventilation och värme

  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation. 
  • Bygg inte in radiatorer.

Ersättning för golvbrunn
Föreningen kan ersätta golvbrunn upp till 5 000 kr. För att kunna ansöka måste du uppvisa en godkänd renoveringsansökan med golvbrunnsbyte, där du även ska inkomma med intyg som påvisar att det är fackmannamässigt utfört samt specificering på faktura och betalningsintyg. Kontakta förvaltaren/styrelsen för att veta mer.

Håll rent och ta bort byggmaterial
Vid renovering kan det bli ganska stökigt. Du som bostadsrättshavare ansvarar för att material och dylikt forslas bort från området och att trapphusen hålls rena från byggdamm med mera. Kom ihåg att skydda hissar och allmänna utrymme.

Informera grannarna
Det är alltid bra att informera dina grannar om renoveringen och hur lång tid den kommer att hålla på. 

Kom ihåg att få styrelsens godkännande vid västentliga ändringar

Om du ska göra väsentliga ändringar behöver du får styrelsens godkännande. Fyll i blanketten "Ansökan för tillstånd för lägenhetsrenovering här", och lämna den till förvaltaren. Kom även ihåg att läsa "Bostadsrättsföreningens regler vid renovering" här ovan. Beroende på vilken typ av renovering som utförts, kan styrelsen vilja göra en besiktning. Ni kommer då att bli kontaktade i ärendet. 

Bifoga följande intyg i ansökan:

  • Ritning eller skiss som visar förändringen
  • Kvalitetscertifiering av behörig hantverkare
  • Våtrumsbehörighet (om renoveringen omfattar VVS-arbete)
  • Försäkringscertifikat

Behövs bygganmälan?

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, behöver göra en bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om en sådan bygganmälan behöver göras.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du behöver kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, behöver du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Tips: Medlemserbjudande

Tänk på att du som HSB-medlem kan ta del av många bra rabatter inför din renovering.