Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Underhåll i en bostadsrätt – hur fungerar det?

Tyvärr möts vi ibland av otrevliga överraskningar när vi kommer hem från vår semester. Kanske har någon försökt göra inbrott i lägenheten och skadat lås, dörrkarm och dörren. Eller så ligger ventilationen nere och det är väldigt varmt i lägenheten. Kanske fungerar inte torktumlaren i den gemensamma tvättstugan eller entrédörren kärvar. Vi ställer oss då frågan - vem är ansvarig för att åtgärda dessa fel? Är det jag eller är det bostadsrättsföreningen?

Allmänt om underhåll

Med underhåll menas att hålla något i gott skick. Den som har underhållsansvar för något som är trasigt ska också reparera detta. Fördelningen av underhållsansvaret regleras i lag och i bostadsrättsföreningens stadgar. I regel har bostadsrättshavaren ansvar för underhållet i lägenheten och föreningen ansvar för underhållet utanför lägenheten. I föreningens stadgar preciseras denna gränsdragning närmre.

Att ha underhållsansvar innebär i viss mån att ha rätt att avgöra när och om något behöver underhållas. Till exempel kan inte styrelsen kräva att en bostadsrättshavare byter ut sina tapeter för att de är fula. En bostadsrättshavare kan heller inte kräva att styrelsen målar om i trapphuset. Föreningsstämman kan dock besluta över både styrelsen och bostadsrättshavaren i vissa fall, dock bör detta ske med försiktighet. Observera att det för vissa beslut krävs två tredjedelars majoritet och hyresnämndens godkännande.

Föreningen och styrelsen

Styrelsen har ett förtroendeuppdrag från stämman att sörja för den löpande förvaltningen i föreningen. Det innebär bl.a. att styrelsen har ansvaret för det löpande underhållet av föreningens fastighet. Enligt bostadsrättslagen ansvarar styrelsen för att hålla huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte faller på bostadsrättshavaren. Styrelsen svarar t.ex. för att underhålla tak och fasad samt elledningar och vattenledningar till den del de inte befinner sig i bostadsrättshavarens lägenhet. Styrelsen svara också för de gemensamma utrymmena som tvättstugan, entré och den gemensamma marken. Man kan förenklat säga att styrelsen ansvarar för det yttre underhållet.

Bostadsrättshavaren

Enligt bostadsrättslagen är bostadsrättshavaren ansvarig för att på egen bekostnad reparera och hålla lägenheten i gott skick. Det gäller även mark om den är upplåten med bostadsrätt. Vad som hör till lägenheten preciseras närmre i lägenhetens ursprungliga upplåtelseavtal och föreningens stadgar. I stadgarna framgår vilket ansvar bostadsrättshavaren har och vilket ansvar styrelsen har. Man kan säga att bostadsrättshavaren svarar för ytskiktet, det som krävs för att anbringa ytskiktet och det som är innanför lägenhetens ytskikt - det så kallade inre underhållet.

Stämman

Även om det finns en ansvarsfördelning mellan styrelsen och bostadsrättshavaren så kan stämman ibland vara den som ska fatta vissa beslut. Stämman ska besluta om föreningen ska göra större förändringar av hus eller mark, till exempel bygga en lekplats, eller utföra en åtgärd som förändrar en bostadsrättshavares lägenhet, till exempel bygga balkonger.

Underhåll av vattenledningar som förser flera lägenheter i huset med vatten faller inom styrelsens kompetens att besluta om. I samband med den här typen av underhåll kan arbetet ibland kräva att styrelsen går in och utför arbete i exempelvis lägenheternas ytskikt i badrum. Enligt HSB:s normalstadgar 2011 ska ett sådant besluts som innebär att styrelsen tar över bostadsrättshavarens underhållsansvar i samband med omfattande underhåll fattas på en stämma.

Vem gör vad?

När skada uppkommer, som exempelvis vid ett inbrottsförsök, får man titta på vilka delar av huset dessa skador uppkommit på. Enligt HSB:s normalstadgar 2011 är lägenhetens ytterdörr och karm bostadsrättsföreningens ansvar medan låset faller på bostadsrättshavaren att åtgärda. Glöm inte att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Vad gäller problem med ventilationen så får man också söka vägledning i stadgarna. Enligt HSB normalstadgar 2011 ansvarar bostadsrättshavaren för ventilationsdon m.m. som inte är en del av husets ventilationssystem. Ligger felet i husets ventilationssystem är det styrelsens ansvar.

Angående torktumlaren i bostadsrättsföreningens gemensamma tvättstuga är det i regel styrelsen som ansvarar för att åtgärda problemet. Detsamma gäller för entrédörren.

I första hand är det alltid den som har ansvaret enligt stadgarna som ska stå för kostnaden för att reparera och åtgärda felet. Har det uppkommit en skada genom att någon varit vållande kan den skadelidande sedan vända sig gentemot den som orsakat skadan med ett ersättningskrav.

Vid allvarligare skador, som exempelvis brand- eller vattenledningsskador, ansvarar bostadsrättshavaren endast om skadan orsakats av bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse.

Tips

  • Huvudregeln är att bostadsrättsföreningen svarar för det yttre underhållet och bostadsrättshavaren svarar för det inre underhållet.
  • Titta i första hand hur ansvarsfördelningen ser ut i din bostadsrättsförenings stadgar.
  • Gå igenom stadgarna tillsammans om ni är oense om vem som ansvarar för vad.
  • Ring HSBs juridiska medlemsrådgivning 0771 472 472 om du har frågor med anledning av underhållsansvaret.