Om- och tillbyggnad

Vill du bygga om i din lägenhet? Tänk då på att du behöver få styrelsens godkännande innan du genomför en del åtgärder. Enligt §41 i våra stadgar krävs tillstånd från styrelsen om åtgärden innefattar

1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får dock inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd om den inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.