Fastighetens värde

Fastigheten ska behålla sitt värde Det är styrelsen som har ansvaret för att fastigheten underhålls och är i förstklassiskt skick. Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Då är det viktigt att fastigheten behåller sitt värde.

Byggnader och mark är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgångar. Dessa måste underhållas och utvecklas både för trivselns och ekonomins skull. Genom att planera och styra underhåll och reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten behåller sitt värde.

Stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten ska repareras vid behov och hållas i gott skick. För att kostnaderna för det periodiska underhållet ska fördelas jämt över åren upprättar styrelsen en långsiktig underhållsplan. Varje år görs avsättning till fonden för yttre underhåll i enlighet med planen. Avlyft sker från fonden i takt med att periodiskt underhåll utförs.

Underhållet av fastigheten anses vara så viktigt att det har en särskild paragraf i stadgarna (§31). Styrelsen ska också varje år göra en besiktning av fastigheten.

HSB-förenigen på din ort ger din styrelse hjälp och råd beträffande fastighetens underhåll och framtida utveckling.