Föreningsstämman

Föreningsstämma hålls varje år och är det är på föreningsstämman som medlemmarna kan utöva sitt inflytande.

Enligt Brf Bohus stadgar har varje lägenhet en röst. Rösten är knuten till lägenheten och inte till antalet medlemmar i hushållet. En medlem deltar själv på stämman eller genom ombud. Vill en medlem att ett ärende ska behandlas under årsstämman ska en motion skickas till styrelsen senast 30 september. Huvudregeln är att det förslag som har fått flest röster är det förslag som blir föreningens beslut. 

Det är styrelsen som kallar till stämma. Ordinarie stämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Brf Bohus har verksamhetsår mellan 1 juli och 30 juni. Kallelse sätts upp som anslag på lämplig plats tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsen ska på stämman lägga fram en årsredovisning samt behandla ett antal obligatoriska ärenden som finns beskrivna i stadgarna.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas.