Om bostadsrättsföreningen Flottiljen

Denna information är sammanställd av styrelsen för bostadsrättsföreningen Flottiljen och syftar till att ge dig som boende i Flottiljen en inblick i gemensamma angelägenheter, rättigheter, skyldigheter och vilka kontaktpersoner som finns. Föreningen har ca: 120 medlemmar. Tillsammans äger vi sju byggnader. Dessa är udda nummer Fregattvägen 59-91 samt Fregattvägen 74-76. I dessa finns totalt 102 bostadsrätter samt ett antal lokaler för uthyrning. Våra tvättstugor och bastun bokas med tag/bokningsbricka via bokningstavlor utanför tvättstugorna på Fregattvägen 71-73 eller 83-85. Det går även att boka via internet, se sidan "Boka" i menyn ovan. Styrelsen Brf Flottiljen

OM BOSTADSRÄTTEN

Bostadsrättsföreningen (Brf) Flottiljen är som alla bostadsrättsföreningar, en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Alla medlemmar äger en andel, eller en del av en andel. (Del av andel är vanligen 1/2 och beror på att man samäger andelen, t ex. makar eller sambor).

Till medlemskapet är knutet besittningsrätten (hyresrätten) till den lägenhet man bor i.

Rent formellt äger ni inte er lägenhet! Det gör föreningen. Föreningen har därför rätt att få tillträde i syfte att besiktiga lägenheten. Det är också av denna anledning som medlemmarna måste ha tillstånd för att göra större ändringar i lägenheten, eller för att hyra ut lägenheten i andra hand, vilket framgår av Bostadsrättslagen.

Eftersom det är en ekonomisk förening heter det inte “hyra” utan “avgift” även om funktionen till största delen är densamma. (Betalar man inte sin avgift riskerar man avhysning (vräkning) på samma sätt som i hyreslägenheter.)

Som medlem har man sitt största inflytande via föreningsstämman, där medlemmarna kan tillsätta och avsätta såväl styrelse som andra funktioner och funktionärer. De som för medlemmarnas räkning utövar kontrollen över styrelsen är revisorerna, vilka även de tillsätts av medlemmarna på stämman.

En annan viktig funktion är valberedningen, som skall föreslå lämpliga personer till föreningens olika funktioner. De senare presenteras inför stämman där val till styrelsen sker efter behov. Samtliga av föreningens medlemmar äger rätt att sitta i styrelsen.

Inflytande i olika frågor kan även ske genom arbete i någon arbetsgrupp, eller genom olika föreningsevenemang så som vår- och höststädning.

Rent krasst innebär föreningens uppbyggnad att styrelsen beslutar i frågor som direkt rör medlemmarnas privatekonomi. Som delägare i den ekonomiska föreningen Brf Flottiljen är det givetvis därför av intresse för medlemmarna att se till att förvaltningen av föreningens tillgångar sker på ett så bra sätt som möjligt.

En stor del av detta intresse ser ju var och en till genom att hålla “sin” lägenhet i gott skick. Dessutom är det naturligtvis av intresse för alla att området kring fastigheterna och att fastigheterna i sig, inte förfaller samt att alla fel åtgärdas (gärna av medlemmarna direkt) eller felanmäls för åtgärd.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär därför något helt annat än att bo i en hyresrätt.


VÅRA GEMENSAMMA UTRYMMEN

Givetvis måste vi alla hjälpa till för att få ett trivsamt boende för alla. Genom att höja boendekvaliteten värdesäkrar vi ju även vårt gemensamt insatta kapital i boendet!

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans dina grannar äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö.

Inom föreningen har vi gemensamma utrymmen som alla medlemmar kan utnyttja enligt de regler som finns. Det är allas ansvar att se efter och sköta om våra gemensamma utrymmen. Varje medlem har ett ansvar att snarast meddela styrelsen eller fastighetsskötaren om något är fel och behöver åtgärdas

Våra gemensamma utrymmen är främst
• Bastu, Fregattvägen 83-85, källaren
• Cykelförråd, Fregattvägen 63-65 källaren
• Cykelrum Fregattvägen 61 källaren
• Källargångar och utrymmen i anslutning till matkällare,
• Tomter gårdar och gångar,
• Tvättstugor, Fregattvägen 71-73 och 83-85, båda placerade i respektive källare
• Övernattningsrum Fregattvägen 79

Regler för dessa utrymmen hittar du under ”Bra att veta A-Ö”LITE OM STYRELSENS ARBETE

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar finns det några olika lagar som bostadsrättsföreningen ska följa. Aktuella lagar är Bostadsrättslagen, Hyreslagen, Bokföringslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.
Föreningens stadgar kan endast förändras vid våra föreningsstämmor. Brf Flottiljen och alla dess medlemmar är dessutom medlemmar av HSB som har egna stadgar.

Tillsammans äger vi gemensamt Brf Flottiljens alla tillgångar. Dessa tillgångar består enkelt förklarat av omsättningstillgångar (likvida medel, fordringar, etc.) och anläggningstillgångar (fastigheterna). Detta är finansierat dels av ett eget kapital (vår sk förmögenhet) samt dels av de skulder som vi har (lån i fastigheterna).

Föreningens styrelse väljs på årsstämman (senast i maj varje år) och består av medlemmar i föreningen. För verksamhetsåret 2008 är det fem ledamöter plus två suppleanter samt en representant från HSB som sitter i styrelsen. (se stadgarna § 16)
Som styrelseledamot är man ansvarig för den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftningen och stadgarna följs och att medlemmarnas ekonomiska intresse tillvaratas på bästa sätt. Ledamöterna ansvarar solidariskt för att styrelsen gör vad den ska. Styrelsen är föreningens ställföreträdare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma.
Styrelsen är under straffansvar skyldig att ta tillvara föreningens intressen i enlighet med lagar och egna stadgar. Den ekonomiska verksamheten kontrolleras av en på årsstämman förtroendevald revisor. Formellt är revisorn medlemmarnas representant för insyn i styrelsens verksamhet (som i vissa avseenden även kan vara sekretessbelagda).

Det är bland annat styrelsens ansvar att fastställa avgifterna för boendet på ett sätt så att föreningens ekonomi inte äventyras. Vi skall t ex. alltid kunna betala våra kortfristiga skulder (likviditet är ett mått för detta) och vi skall inte ha för stora skulder jämfört med våra tillgångar (sk soliditet).
Det är också styrelsens ansvar att se till att det finns ekonomiska tillgångar för underhåll så att vi kan behålla standarden och funktionen i vårt boende. För stora ändringar, som tex. renoveringarna som gjordes 1993 samt 2007-2008 kan man låna pengar (då ökar man ju värdet på fastigheterna), men för annat underhåll lönar det sig att först ha sparat ihop pengar. Eftersom vi vet att underhåll av fastigheterna är nödvändigt finns det för närvarande en underhållsplan som sträcker sig 20 år fram i tiden och som uppdateras varje år. Tyvärr vet vi inte precis på året när ex. en tvättmaskin går sönder och måste bytas, när fasaden måste putsas, osv. Vissa år innebär mycket underhållsarbeten, andra år nästan inget. Generellt ökar underhållskostnaderna ju äldre en fastighet blir och på något vis måste underhållskostnaderna bakas in i kostnaderna för boendet som samtidigt inte skall fluktuera för mycket upp och ned.

Stora förändringar påverkar föreningens ekonomi avsevärt och boendekostnaderna i synnerhet. Sådana utgifter måste därför beslutas av en årsstämma.

Det är också styrelsens ansvar att tillse att det finns finansiering för driften av fastigheterna (skötsel, förvaltning, värme, el, vatten, etc.) och att hålla driftskostnaderna på en rimlig nivå. I vissa fall har föreningen avtal med leverantörer av varor och tjänster (ex. kabel-tv och skötsel). Medlemmar som har speciella preferenser när det avser något av detta har möjlighet att ta upp saken genom motioner till årsstämman, eller genom samtal med styrelsen. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars varje år.

Är medlemmarna inte nöjda med styrelsens beslut och sätt att styra föreningen kan man rösta in andra medlemmar i styrelsen på årsstämman. Styrelsen har stämmans förtroende under ett helt år. Det är därför mycket viktigt att du som medlem kommer på årsstämman för att rösta fram en bra styrelse. Ett säkert sätt är att själv kandidera som styrelseledamot. Själva arbetet tar lite tid (ca. tolv kvällar om året och därtill skall läggas lika mycket tid till olika aktiviteter och åtgärder), men generellt är det ganska roligt och intressant.

När det avser gemensamma aktiviteter, vill styrelsen gärna framföra att den inte har monopol på att anordna dylika aktiviteter. Ett bra initiativ riktat till alla föreningens medlemmar stöttas varmt och även ibland ekonomiskt av styrelsen.


Större underhållsarbeten som genomförts i Brf Flottiljen de senaste åren:

 • 1993/1994 - Stambyte (stående stammar)
 • 1993/1994 - Elomdragning (nya kablar + jordfelsbrytare i samtliga lägenheter)
 • 1993/1994 - Badrummen
 • 1993/1994 - Takrenovering
 • 1993/1994 - Bastu tillkom
 • 1993/1994 - Tvättstugor renoverade 
 • 1997 - Fjärrvärme 
 • 2001 - Stambyte (liggande stammar)
 • 2007 - Spolning av samtliga stammar 
 • 2007-2008 - Fasadrenovering och balkonger
 • 2008 - Energideklaration
 • 2010 - Tvättstugor totalrenoverade. Tillbyggnad av spontantvättstuga.
 • 2010 - Energieffektivisering. Bland annat byte av reglerventiler på radiatorer (element) i lägenheter och gemensamma utrymmen 
 • 2010 - Injustering av fjärrvärme efter fasadrenoveringen
 • 2009/2011 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • 2011 - Omläggning av stora lån 
 • 2012 - Trapphusrenovering
 • 2016/2017 - Installation av porttelefoner
 • 2018 - Stamspolning
 • 2019 - Elektronisk bokning av och tillträde till gästrum
 • 2019 - Energideklaratoin
 • 2019 - Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • 2020 - Målning av takfot samtliga fastigheter
 • 2021 - Renovering bastu
 • 2022 - Nya cykelställ utomuhus (ca 70 stycken) 
 • 2022 - Stamspolning
 • 2023 - Ny driftundercentral
 • 2023 - Nya energieffektiva tvättmaskiner och torkskåp