Renoveringsanmälan

Här finner du information om renovering samt anmälan av renovering och ändring i lägenhet. Läs noga igenom information och blanketter på den här sidan innan du renoverar eller ändrar i lägenhet.

Styrelsen måste godkänna

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du anmäla det till föreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen måste göra bygganmälan hos Stockholms Stadsbyggnadskontor minst 3 veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana ändringar som till exempel berör bärande konstruktioner, eller som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Ett annat exempel på en väsentlig ändring är inglasning av balkong, som kräver både bygglov och avtal mellan medlem och bostadsrättsföreningen (se även avsnittet om inglasning på sidan Bra att känna till). Väsentliga ändringar kräver också ofta att intyg om kvalitet, utförande och uppfyllande av gällande regelverk. Det kan vara nödvändigt att anlita behöriga byggnadskonstruktörer och eller hämta in säkra uppgifter via stadsbyggnadskontoret.

Rutin vid renovering- och ändringsanmälan

Vid ansökan om renovering och ändring används därför följande rutin där syftet är att stärka tryggheten både för bostadsrättsförening och för den enskilde medlemmen genom att tydliggöra vilka regler om krav och intyg som ska kunna ställas på ett renveringsprojekts olika parter.

  1. Boende tar del av information om renovering i dokumentet Information_om_renovering_anpassning_Brf_Flottiljen
  2. Boende Fyller i blanketten Ändring i lägenhet Ändring_i_lgh_Ifyllbar_blankett_Brf_Flottiljen
  3. Boende skickar in blanketten till föreningens förvaltare service.stockholm@hsb.se
  4. En felanmälan hamnar hos förvaltaren, förvaltaren går igenom ansökan och begär kompletteringar.
  5. När förvaltaren har gått igenom ansökan och den är komplett skickas den till styrelsen för godkännande.
  6. När styrelsen har godkänt renoveringen skickar förvaltaren ett brev Brev_Beviljad_ansökan_om_ändring_anpassning_Brf_Flottiljen till boende.
  7. När renoveringen är godkänd klar ska medlemmen skicka in erforderliga handlingar enligt Information_om_renovering_anpassning_Brf_Flottiljen till förvaltaren. Dessa kommer sedan skickas till styrelsen och läggas in i lägenhetsarkivet.

De tre dokument som nämns i rutinen finns även listande längst ner på sidan.

Särskilt om balkonginglasning

Ansvar och underhåll för inglasning regleras genom avtal mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen. Vid överlåtelse är bostadsrättshavaren skyldig att föra över avtalet på förvärvaren av bostadsrätten. Brf Flottiljens avtalsmall ska användas för detta ändamål (finns längst ner på denna sida). Avtalet ska bifogas ansökan om medlemskap i föreningen. Om nya bostadsrättshavare inte skriver på avtalet så blir bostadsrättshavaren skyldig att återställa balkongen i ursprungligt skick och det ska ske innan bostadsrätten överlåtes.

För de lägenheter som inte har inglasad balkong krävs bygglov innan inglasning. Föreningen kan ansöka om ett generellt femårigt bygglov från kommunens Stadsbyggnadskontor. Om du vill glasa in din balkong så tar du själv reda på om bygglov finns. Detta gör du genom att kontakta Stadsbyggnadskontoret på per telefon, e-post eller loggar in på deras hemsida.

Den medlem som vill glasa in sin balkong måste till att börja med ansöka om tillstånd hos styrelsen enligt rutinen för ändringsanmälan på denna sida. Med ansökan ska bifogas kopia på gällande bygglov. Vissa krav ska uppfyllas och avtal ingås mellan berörda parter (se blankett längst ner på denna sida). Det kan även behövas en extra försäkring, läs mer under ”Försäkring” på sidan Bra att känna till. 

Det är bostadsrättshavaren själv som bekostar inglasning av balkong. Företaget Balkongrutan har anlitats för de inglasningar som gjorts. Det är viktigt att nya inglasningar får samma utseende som de befintliga.