Uppdatering om fornborg och naturskydd i Brf Flottiljens närområde

27 maj 2024 Flera av Brf flottiljens medlemmar har ställt frågor och på andra sätt visat engagemang i bevarande av fornborgen och bildandet av naturskydd som berör både berget som vi bor på och föreningens närområden.

RAÄ och fornborgen på berget Fågelsången

Med anledning av föredraget om berget, Fågelsången och dess bronsåldersfornborg som hölls av religionshistoriker Kirsten Brunsgaard Clausen i september 2023, företogs nyligen en vandring på berget, utgående från den förmodade processionsvägen nere vid Fågelsångens Gård och upp till fornborgen söder om Fregattvägen. Deltagarna som alla hade anknytning till RAÄ, var överens om att fornborgen var ett kulturhistoriskt fornminne som man "glömt att registrera"!

Nu har en formell ansökan om registrering skickats in till RAÄ. Hägerstens Hembygdsförening står som initiativtagare till ansökningen.

Föredraget om Fågelsångens fornborg finns här: 
https://youtu.be/BkKHDbg8jkA?feature=shared

Mini-naturreservat Vinterviken

Det händer också andra saker i vårt närområde. Bergsbranter och skogshöjder norr om Vintervikens dalgång ska naturskyddas. 

Se inslaget från SVT som finns att ladda ner här
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/fladdermoss-och-salamandrar-har-skapas-stockholms-forsta-mini-naturreservat

Ett skydd av området i Vinterviken har i Miljöförvaltningens PM bedömts ligga i linje med översiktsplanens mål om en växande, sammanhängande, klimatsmart och tålig stad samt med stadens bostadsmål. 

Miljöförvaltningens PM finns att ladda ner här
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2020107

I Skogsstyrelsen rapport om Biotopskydd framgår bland annat att områdena runt  Vinterviken har flera värdefulla gamla tallar (+200 år) samt att förekomsten av gamla tallar också dominerar utanför själva inventeringsområdet och därför bör ingå i ett ev. områdesskydd, som ”mark med mycket gamla träd.” 

Skogsstyrelsens rapport finns att ladda ner här
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2020108