Medlemsinformation våren 2024

07 april 2024

Hej medlemmar och boende i BRF Kalkonen! 

Sedan föregående brev så har en årsstämma genomförts där vi fick träffa flera av er medlemmar samt att en ny styrelse utsågs. Styrelsen arbetar för fullt och har både hunnit med att avsluta ett par projekt samt påbörjat några nya.

 

Maskinparkerna (tvättstugorna) har sedan tidigare ett nytt underhållsavtal samt att flertalet maskiner har bytts ut vilket gör att felanmälningarna för tvättstugorna successivt börjar minska. Vidare har en brandinventering gjorts där föremål som stått runt om i föreningen forslats undan samt att skyltar och andra mindre förbättringsåtgärder vidtagits. För ett fortsatt bra brandskydd samt för en trivsam boendemiljö är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att inte lämna föremål i våra gemensamma utrymmen. Vidare har en ny städfirma upphandlats och påbörjat lokalvården från och med mars i år och vi är hittills nöjda med leveransen. 

 

Pågående arbeten inom föreningen
Styrelsen fortsätter arbetet med den löpande förvaltningen och planerar följande underhålls- och förbättringsåtgärder för att stärka föreningens ekonomi samt för att våra fastigheter ska vara i ett gott skick.

Avgiftshöjning
Styrelsen arbetar alltid för en rättvis avgift som motsvarar föreningens löpande samt kommande kostnader. Föreningen har en ny underhållsplan och har fler projekt framför oss som kommer att innebära kostnader. För att kunna möta dessa kostnader samt utifrån rådande samhällsekonomi så görs därför en avgiftshöjning med 15 % från och med den 1 maj 2024. Information om detta har även meddelats på hemsidan samt i sociala kanaler.

 

Nytt avtal med Telenor för bredband

Föreningen har tecknat ett nytt avtal med Telenor för bredband. För en mer stabil uppkoppling samt bättre service innehåller det nya avtalet installation av ett nytt områdesnät samt att ett kostnadsfritt serviceavtal för löpande service och underhåll.

Fasadrenovering kvarter Påfågeln
Renovering av fastighetens fasader har påbörjats i kvarteret Påfågeln. Arbetet kommer att pågå under en längre tidsperiod och ni kommer notera att byggställningar finns uppsatta. Fasadrenoveringen innebär både renovering av puts samt ommålning av fasaden (i samma kulör som tidigare). Arbetat planeras pågå mellan vecka 12 till 42.

Lokalinventering
En inventering av föreningens lokaler pågår i syfte att identifiera vilka lokaler som står tomma för att kunna hyra ut dessa samt för att använda våra gemensamma ytor på bästa sätt. I samband med lokalinventeringen görs även en översyn av våra källarförråd.  

Relining av källarstammar
Kalkonens källarstammar är i så pass dåligt skick att styrelsen beslutat att genomföra relining av dessa. Upphandling pågår och förhoppningen är att arbetet ska kunna påbörjas under våren 2024. Mer information kommer att skickas ut till berörda inför att arbetet påbörjas.

Sophantering
Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar att vara noggranna med att sortera rätt och se till att avfall hamnar i rätt behållare. På så sätt ser vi till att minska föreningens kostnader för sophämtning och samtidigt värnar om miljön. Fraktioner som är utöver exempelvis målarfärg, kylskåp har man som medlem själv ansvar för att ta till återvinningscentral. Att lämna grovsopor samt farligt avfall i våra soprum kommer med en kostnad för föreningen och dina grannar!

Stockholm stad erbjuder under 2024 gratistjänsten Returbilen som åker runt och hämtar upp grovsopor samt farligt avfall. Returbilen stannar vid Thorildsplan (Thorildsplans gymnasiums parkering) följande datum:

·         - Lördag 11 maj, klockan 11.00 – 12.00

·         - Lördag 7 september, klockan 11.00 – 12.00

·         - Lördag 12 oktober, klockan 11.00 – 12.00

 

Inbrott i källare och förråd 

Under vintern har vi tyvärr haft flera inbrott i våra källare. Ett pågående projekt finns för att se över samt åtgärda entrédörrar och innergårdsdörrar för att göra dess så inbrottssäkra som möjligt. Vi har även åtgärdat dörrar som tidigare varit uppbrutna och förseglat vägar in till källaren för att hålla obehöriga borta. På sikt tittar vi över möjligheten att byta passagesystemet, men detta kommer med en stor kostnad samt mycket arbete.

 

För att hålla obehöriga borta är det viktigt att vi tillsammans inte släpper in obehöriga eller lämnar ut portkoden andra. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minimera inbrotten.

 

Kontaktuppgifter i Nabo-portalen
För att kunna nå er på både mail och telefon är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till er. Det underlättar för oss att komma i kontakt med er gällande frågor och information rörande ditt boende samt föreningen. Därför påminner vi er om att lägga in era kontaktuppgifter under Mina sidorwww.nabo.se

 

Vill du engagera dig?
Vill du engagera dig genom att vara en extra trevlig granne och hålla ordning i våra gemensamma utrymmen är du välkommen att anmäla dig till våran nystartade bostadsgrupp. Vi vet att ni har många bra idéer och tillsammans kan vi skapa en trevligare boendemiljö. Anmäl ditt intresse till styrelsen@kalkonen.se.

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen BRF Kalkonen

Eric Wideén, Alva Larsson, Sandra Andersson, André Sellrup, Salina Elmi, Alf Tumble, Marianne Cervin, Martin Jansson och Norah Nybleaus