Renovering och ombyggnation

Det är många saker att tänka på vid renovering, ändring eller ombyggnad  av bostadsrättslägenheten. Det är - innehavaren av bostadsrätten som har det fulla ansvaret för samtliga åtgärder oavsett om man gör arbetet själv eller genom anlitande av hantverkare. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att hantverkare är informerade om föreningens regler och att de innehar relevanta certifieringar. Läs informationen här nedan och under rubrikerna till vänster samt i våra stadgar.

I Sverige styrs utformning av byggnader och bostäder av Boverket genom bl a Boverkets Byggregler, BBR, vilka följs upp av de kommunala stadsbyggnadsförvaltningarna. Lägenhetsinnehavaren behöver undersöka om den planerade åtgärden är bygglovspliktig.

I samband med ändrade planlösningar skall de även hos stadsbyggnadsförvaltningen ta reda på om åtgärderna medför att nybyggnadsreglerna gäller,

De tekniska aspekterna givet att förändringarna i bostaden i övrigt inte strider mot BBR omfattar att installationer för el, vatten, avlopp och ventilation måste vara utförda fackmässigt på ett sätt att de funktionsmässiga kraven för bostadslägenheter uppfylls. Bostadsrättsinnehavaren måste således kunna visa på att de planerade åtgärderna utförs korrekt.

Styrelsens tillstånd vid renovering 

För ändring av planlösning, rivning, flyttning eller uppförande av väggar samt för ingrepp eller ändring av köks- och badrumsdisposition, el-, gas- eller vvs-installationer måste du ha styrelsens tillstånd. Detta gäller även all renovering i badrum.

Bygglov/bygganmälan

Vissa åtgärder, t ex håltagning i bärande väggar, kräver också tillstånd av Stadsbyggnadskontoret. Det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet och ansvar att bekosta och söka sådant tillstånd. Detta skall då inkluderas i ansökan till styrelsen.

Sök styrelsens tillstånd genom att utförligt beskriva utförandet , med ritningar där alla ändringsåtgärder markeras och skicka din ansökan till föreningens förvaltare Sanna Hägglund på sanna.hagglund@hsb.se. Om din ändring omfattar el-, gas- eller vvs-installationer måste auktoriserad installatör anlitas. Kopia av entreprenörens certifiering skall bifogas. Alla ändringar måste utföras fackmässigt.

Räkna med att en behandling av ansökan av ombyggnad kan ta minst 1-2 månader att hantera.  Gör därför din ansökan i god tid innan du räknar med att starta arbetet.

Använd den blankett som finns för ändamålet, som du finner här!

I det tillstånd som meddelas står vad som är tillåtet att genomföra. När renovering/ombyggnad är genomförd ska det  rapporteras till förvaltaren som då skall kontrollera att ändringen genomförts enligt tillståndet.

Kontakta förvaltaren

Kontakta gärna Sanna på sanna.hagglund@hsb.se vid osäkerhet över något.

Hänsyn till grannarna

Vi måste ta hänsyn till varandra när vi ändrar och bygger om. Det innebär att störa grannarna så lite som möjligt. Börja med att underrätta alla i huset att du skall renovera, till exempel med ett meddelande på anslagstavlan i porten. Informera grannarna senast en vecka innan du börjar.

Alla arbeten som på något sätt är ljudframkallande får bara utföras måndag- fredag 08.00-17.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 11.00-17.00.