FÖRVALTNING

Förvaltning

Föreningens styrelse ansvarar för förvaltningen av föreningens fastighet och ekonomiska tillgångar. Det innebär bl a att föreningens byggnader och markytor underhålls så att de ekonomiska värdena bevaras och att föreningens ekonomi har en stabil grund.

 

Löpande förvaltning

Det löpande förvaltningsarbetet har av styrelsen upphandlats enligt nedan:

 

Ekonomisk förvaltning

Föreningen har anlitat HSB, Fleminggatan 41, 112 84 Stockholm, för den ekonomiska förvaltningen. I HSB:s uppdrag ingår bl a avgifter och hyror, fakturahantering, bokföring, panthantering, registrering av lägenhetsöverlåtelser, hantering och registrering av andrahandsupplåtelser, registrering av avtal för källarförråd och garageplatser, samt ev uttag av kvarstående inre fond mm.

Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen, dvs teknisk planering, upphandling och genomförande av de åtgärder som styrelsen fattar beslut om, sköts också av HSB, liksom Fastighetsskötsel, Drift och Teknik.  Vår förvaltare från HSB sköter kontakter med entreprenörer, upphandlingar, administration av låssystem, planering och koordinering av underhåll mm. I den tekniska förvaltningen ingår också att svara för uppgifter som rör fastighetens löpande skötsel och drift. Det innebär t ex att leda det arbete som fastighetsskötaren utför. Det praktiska utförandet av underhåll på fastigheten sker vanligen genom anlitande av ett antal underentreprenörer.

 

Teknisk förvaltare 

 

Vår tekniske förvaltare Angela Pettersson har löpande kontakter med styrelsens ordförande och med arbetsgruppen för fastighetsfrågor.