Information till de boende

Här följer lite allmän information som kan vara bra att veta.

Föreningslokalen.
Styrelsen har beslutat att lokalen inte hyrs ut till externa utan endast till våra medlemmar. Styrelsen har tyvärr blivit nödgade att återuppta kostnaden för lokalen på 200kr då det kostar att underhålla den, du behöver även lämna en depositionsavgift på 500kr. Den återlämnas efter att lokalen har inspekterats efter uthyrning. Det sitter ett städschema i lokalen på väggen vid köket. Vid eventuell skadegörelse får medlemmen själv stå för eventuella reparationskostnader. Styrelsen vill även uppmuntra till att låna lokalen för studie- och fritidsverksamhet.

Lokalhyran på 200kr sätts in på Handelsbanken och följande kontonummer: 6461-690426372. Medtag kvitto på insättningen vid hämtning av nyckel.


Styrelsen kan stänga av medlemmar under ett år från att hyra lokalen vid grov misskötsel.

Felanmälan
Allt som har med fastighetsskötsel att göra, tex. värme och ventillation, ska felanmälas till HSB srvicecenter och inte till styrelsen. Telefonnumret dit är, 010-442 11 00.

Nycklar.
Nycklar till föreningslokalen går att hämta ut hos;
Majvor Kronheffer, nummer 197
Hanna Mankeus, nummer 181
Daniel Eriksson, nummer 123

Björn Segendorf, nummer 87


 
Har du förlorat nyckel till soprum/tvättstuga, vänligen kontakta Daniel Eriksson, nummer 123. 225 kr kostar en ny nyckel att hämta ut.

Årsprotokoll
Styrelsen har fått en del frågor ang årsprotokollet och varför det inte sitter uppe någonstans. Det som gäller enligt våra stadgar är att det justerade protokollet ska hållas tillgängligt senast tre veckor efter stämman.
Om någon önskar läsa detta finns det hos Majvor i styrelsen på Norrholmsvägen nr.197.

Trädfällning samt eventuell ny-/tillbyggnad av altaner och dylikt.
All trädfällning måste gå via styrelsen, det är av Nacka kommun som tillståndet ges och det ska visas för styrelsen. Fällningen sker helt på initiativtagarens bekostnad.

Önskas en till-/nybyggnad av altaner eller dylikt ska en skrivelse med bifogad ritning inkomma till styrelsen som sedan tar ett beslut i frågan. När styrelsen har gett ett godkännande skrivs ett avtal för att underlätta för samtliga parter, om själva ansvarsfördelningen. Detta utifall att styrelsen av någon anledning i framtiden behöver gräva just där. Styrelsens beslut går över ett eventuellt bifall från kommunen bygglovsavdelning.

Styrelsen uppmanar samtliga boenden att se över och klippa sina häckar.