Per Henrik Ling

Ur Bonniers Lexikon citerar vi:

Ling, släkt urspr. från Linneryds sn., Kronob. l., känd sedan 1500-t.

1. Per Henrik L., f. 15/11 1776, d. 3/5 1839, den svenska gymnastikens skapare, författare; led. av Sv. akad. 1835. L. vistades 1799 - 1804 i Köpenhamn, där han bl a. studerade gymnastik och fäktning. Som fäktmästare vid Lunds Univ. 1805 - 13 började han utforma den nya gymnastik som skulle ge honom världsrykte. 1813 blev han fäktklärare vid Krigsakademien på Karlberg, och s.å. fick han i uppdrag att upprätta Gymnastiska centralinstitutet, vars föreståndare han blev. Han fick professors namn 1825.

I Köpenhamn fick L. kontakt med den begynnande romantiken, och i Lund tillhörde han Tegnérs krets. Litterärt tog han dock starkast intryck av 1700-talets Sturm und Drang-diktning och äldre göticism. Han skrev storvulna epos och tragedier med patriotisk tendens, som numera endast har historiskt intresse. Uppmärksammad blev främst revanschdikten Gylfe (1810). Jätteeposet Asarne (1816 - 33) är som helhet misslyckat men rymmer inslag av melodisk visdiktning, en genre där L. tidigt hade viss framgång (visan Tiggargossen, 1800).

Med sin gymnastik likaväl som med sin diktning ville L. väcka till liv en ny "götisk" anda. Samtidigt var hans strävan att åstad komma ett rationellt, för alla användbart system. De av honom skapade formbestämda övningarna gav dessutom gymnastiken en speciell uppgift: att korrigera och om möjligt förebygga dålig kroppshållning. Genom studier i anatomi och fysiologi sökte L. förutsäga varje rörelses verkan; denna strävan, som han själv inte hade mojlighet att realisera, fick stor betydelse for den kommande utvecklingen. Från läkarhåll mötte L:s sjukgymnastik ett motstånd som endast småningom övervanns. Personligen var L. disharmonisk, känslig och obehärskad; en tidigt ådragen bröstsjukdom nedsatte hans hälsa för livet. L. är begravd vid Annelund i Solna, vid Brunnsviken; hans barndomshem, prästgården i Södra Ljunga, Kronob. l., är bevarat som museum.

Litt.: 
C. A. Westerblad, L.: Tidshistoriska undersökningar (1 - 4, 1913 - 46) 
Signe Prytz, P.: H. L. og hans gymnastikpedagogiske insats (1941). 
Per Henrik figurerar också på frimärke, dels själv, dels i åminnelse av Lingiaden.