Trivselregler

Bostadsrättsföreningen Stenhällen, Uppsala 
Av styrelsen reviderad version, 2009-02-19

Alllmänna regler 
Ta hänsyn till dina grannar. I sådana hänsyn ingår bland annat att inte besvära sina grannar med störande ljud. Det är naturligtvis särskilt viktigt på nätter och tidiga morgnar. Det skall vara tyst och lugnt i huset mellan kl. 22.00 och 06.00. 

Ta ansvar för din egen och vår gemensamma boendemiljö. Skräpa inte ner i flerfamiljshusen, i kvartersgården eller utomhus i området. 

Använd motordrivna maskiner och fordon med omdöme. 

Mattpiskning 
Det är inte tillåtet att piska mattor, skaka sängkläder etc. från fönster eller balkonger. Mattpiskning och vädring ska ske på piskställningarna i området. 

Tvättstugor och kvartersgården 
Alla boende i området ska kunna utnyttja tvättstugor, kvartersgården och andra gemensamma lokaler. Denna rättighet medför emellertid också skyldigheter. När du använder lokalerna måste du vara aktsam om inventarierna och du måste hålla rent och snyggt där. 

Det finns speciellt utformade ordningsregler för tvättstugorna och kvartersgården. Om vissa slarvar och inte städar och håller ordning efter sig drabbas alla som vill kunna använda lokalerna. Lämna tvättstugan eller kvartersgården i samma skick som du själv vill finna dem. 

Principen om användarstädning gäller för både tvättstugor och kvartersgården. Det innebär att du alltid ska städa ordentligt efter dig när du använt någon av dessa lokaler. Om det saknas städutrustning är det föreningens skyldighet att se till att ny städutrustning skaffas. Lämna ett meddelande till vicevärdexpeditionen om det saknas städgrejor i tvättstugorna eller om maskiner är trasiga. Lämna inte problemen till den som kommer efter dig. 

Vid uthyrning av kvartersgården tas förutom en hyresavgift också en depositionsavgift ut. Den återbetalas inte om lokalen lämnas ostädad.

Respektera bokade tider. Hela systemet med gemensamma tvättstugor och bokningsbara lokaler i kvartersgården bygger på att tiderna hålls.

Trafik och parkering 
Det är förbjudet att parkera fordon inom området utom på anvisade platser. Förbudet gäller alla, både boende och besökande. Ett fordon som stannat i tio minuter i samband med i- eller urlastning anses inte ha parkerat. Observera att på en markerad parkeringsplats får fordonet bara stanna några minuter (parkeringsbolagets parkeringsregler gäller) utan att betala avgift. Bostadsrättsföreningen anlitar ett parkeringsbolag som ingriper mot den som bryter mot dessa bestämmelser.

För de boende i föreningen finns parkeringsplatser och garage att hyra. Kontakta vicevärden om detta. Avgiftsbelagda gästparkeringar finns också. 

Det är dessutom förbjudet att trafikera större delen av området med motordrivet fordon. 

Undantag från detta förbud gäller endast:

  • alla utryckningsfordon 
  • fordon för servicearbeten i fastigheterna. Tillfälligt parkeringstillstånd kan fås på vicevärdexpeditionen
  • sjuktransporter 
  • boende eller besökande som är rörelsehindrade 
  • vid in- och utflyttning 
  • vid i- och urlastning av tunga, skrymmande föremål. 


Husdjur

Den grundläggande principen är att den som inte vill komma i kontakt med de husdjur som finns i föreningen också ska slippa detta. Tänk också på att allergier blir allt vanligare, både bland barn och vuxna. 

Varken hundar eller katter får springa omkring lösa i området utan uppsikt. För hundägare gäller kommunens ordningsstadga, vari bl.a. sägs att ägare ska hålla hunden under sådan uppsikt att den inte oroar, skrämmer eller stör andra. 

Det är strängt förbjudet att rasta hundar och katter inom bostadsområdet. Vi har nära till riktig natur så rasta ditt djur där. Om din hund eller katt t.ex. förorenar en sandlåda så att föreningen måste byta sanden, får du stå för kostnaderna. Fåglar får inte matas från fönster eller balkong. 

Förändringar utomhus
All mark inom föreningen är vår gemensamma egendom. När det gäller radhusen och lägenheter i flerfamiljshusens bottenplan är det enbart den stenlagda uteplatsen som tillhör bostadsrätten. Den som vill bygga ett eget staket runt sin "tomt" ska till styrelsen lämna in en ritning på hur man vill göra (utformningen) samt en enklare ansökan om att få bygga staketet. Allmänt gäller att sådant staket inte får vara högre än 80 cm samt att det inte får gå in på grannens område. För grannsämjans skull ska den som vill bygga staket alltid först diskutera detta med grannarna och ha deras godkännande. En förutsättning för tillståndet är att bostadsrättshavaren också påtar sig underhållsansvaret. 

Det är bostadsrättshavarens ansvar att söka och bekosta bygglov när sådant behövs. 

Det är inte tillåtet att sätta upp en parabolantenn utan styrelsens medgivande. Skälet är att parabolantennen inte får monteras så att den kan förorsaka skada på människor eller egendom. 

Balkonglådor får endast sättas upp på insidan av balkongen, av samma skäl som ovan.

Förändringar inomhus
Varje bostadsrättshavare bestämmer själv över lägenhetens inre. Men du måste anmäla till styrelsen innan du sätter igång med större förändringar. Tänk på att förändringar under inga omständigheter får medföra skada på fastigheten! 

Det är inte tillåtet att låta glasa in sin balkong utan att först ha kontaktat styrelsen. Dessutom måste bygglov sökas och bekostas av bostadsrättshavaren. Observera att inglasning av balkong måste göras av en behörig fackman och att bostadsrättshavaren har allt ansvar för skötsel och underhåll.

Trappuppgångar och förråd 
Entrédörrarna i respektive flerfamiljshus ska vara låsta dygnet runt och får inte ställas upp annat än vid flytt eller andra tillfälliga transporter. 

Dörrar till vindsutrymmen och soprum får aldrig lämnas olåsta.

Ingenting får förvaras i trapphusen. Detta av brandskyddsskäl.

Eldfarliga vätskor (bensin, stora mängder lösningsmedel eller liknande) eller annat starkt eldfarligt material får inte förvaras i huset i vare sig lägenheten, vindsutrymmet eller trappuppgången och inte heller i garaget. Detta gäller även tidningar. Det är ett krav från brandmyndigheterna. 

Rökning får inte förekomma i trappuppgången.

Återvinning 
Stenhällen införde i november 1991 källsortering av sopor. Det innebär att alla boende har skyldighet att källsortera allt hushållsavfall och grovavfall. 

Miljöfarligt avfall (kemikalier, lim- och färgrester, kvicksilvertermometrar, lågenergilampor och lysrör) ska ovillkorligen lämnas till någon av kommunens miljöstationer eller återvinningscentraler. Information om var dessa stationer finns har lämnats till samtliga hushåll av kommunen. Mediciner lämnas till apoteket. 

Hushållsavfall ska, rätt sorterat, läggas i därtill avsedda kärl i soprummen i punkthusen. Det finns behållare för komposterbara och brännbara sopor samt pappers-, glas- och metallförpackningar.

Tidningar och wellpapp ska, rätt sorterade, läggas i därtill avsedda kärl i returpappersrummet. 

Småel (små elektriska apparater och vanliga glödlampor) samt batterier ska läggas i två särskilt markerade utrymmen inom området. 

Grovsopor och större elektronik ska lämnas till någon återvinningscentral. Information om var dessa centraler liksom miljöstationer finns har lämnats till samtliga hushåll av kommunen.

Trädgårdsavfall (trädgårdsrens och jord, buskar, kvistar, grenar, löv och gräs m. m.) ska oförpackat läggas på särskilt markerad plats vid parkeringsplatsen i södra delen av vårt område. 

Soppåsar och tidningskassar ska naturligtvis inte ställas utanför ytterdörren i väntan på att det blir dags att gå till soprummet eller returpappersrummet. 

Tack för hjälpen!