Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så behandlar HSB dina personuppgifter

Från maj 2018 gäller nya regler om personuppgifter (GDPR) i Sverige och EU. Syftet med de nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas. De nya reglerna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas och när, individens rätt till information om sådan behandling och möjligheten att få felaktiga uppgifter rättade.

HSB Stockholm värnar alltid individens integritet. HSB har sedan länge bedrivit ett aktivt arbete med att säkerställa att våra medlemmars personuppgifter bara behandlas när det är motiverat. Vi arbetar också aktivt för att se till att de personuppgifter som måste behandlas i vår verksamhet behandlas på ett säkert och tryggt sätt.

Vad är en personuppgift?
Vad är då en personuppgift? Det är alla sorters uppgifter som kan kopplas samman med en enskild person. Det spelar ingen roll om det är ett namn eller om det är någon annan uppgift, så länge uppgiften direkt eller indirekt kan kopplas samman med dig (t.ex. ett medlems- eller telefonnummer). De personuppgifter som HSB behandlar är sådana som behövs för att administrera ditt medlemskap i HSB, hantering av bosparande och eventuell andel i bostadsrättsförening, utskick av information m.m. HSB behandlar aldrig dina personuppgifter om det inte är tillåtet. Vi behandlar inte heller personuppgifter i större omfattning än vad som krävs i respektive fall.

Dina personuppgifter behandlas i allt väsentligt av HSB, men i vissa fall kan externa leverantörer behöva behandla uppgifterna. Om så blir aktuellt, säkerställer HSB alltid att även leverantörens behandling är säker. Som du sannolikt redan känner till samarbetar HSB t.ex. med Danske Bank när det gäller bosparande.

Om du har några frågor rörande detta kan du alltid kontakta oss genom Kund och Medlemsservice, 010-442 11 00.

Uppdaterad personuppgiftspolicy februari 2021
Vi på HSB Stockholm har uppdaterat vår policy och gjort materiella ändringar, samt ändrat ansvarsområden. De materiella ändringarna gäller främst behandlingen av personuppgifter där ändamålet har utökats till att omfatta support, felavhjälpande åtgärder och utveckling av de digitala tjänster som erbjuds användare. Vidare har även mottagare utökats till att omfatta bolag inom HSB-sfären (såsom HSB Affärsstöd AB och HSB Bostad AB).