Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Överlåta HSBs bosparande – hur går det till?

Att överlåta ett bosparande innebär att valfri procentuell andel av kapital inklusive bosparpoäng övergår till en eller flera mottagare enligt HSBs bosparregler. Här beskriver vi hur du går till väga.

Överlåtaren kan själva välja att behålla valfri procentuell andel av bosparandet. Mer information hittar du i HSBs bosparregler.

Vem kan jag överlåta till?

Bosparandet kan överlåtas till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, make/makas/sambos/registrerad partners barn samt genom bodelning, arv eller testamente. Överlåtelse från omyndigt barn är inte tillåtet utan överförmyndares godkännande, om inte överlåtelsen tydligt är till fördel för barnet (fler bosparpoäng utan negativ saldopåverkan). 

Hur går överlåtelsen till?

För att överlåtelsen ska kunna genomföras är det viktigt att du följer stegen nedan innan en komplett handling skickas till HSB. Det är kontoförande bank som genomför flytt av pengar från överlåtare till mottagare, enligt överlåtelsehandlingen. 

Hur lång tid tar det?

När komplett handling inkommit genomför HSB och Danske Bank överlåtelsen. Processen kan ta upp till 4 veckor.

När överlåtelsen är genomförd får du en digital bekräftelse under förutsättning att du loggat in med BankID och lämnat din e-postadress i Mitt HSB. Observera att du först efter bekräftelsen kan börja söka bostad.

Vad gäller för de olika sparformerna?

  • Saldo på HSB Bosparkonto kan alltid överlåtas.
  • Om överlåtelsen är på 100 procent kan även HSB Depå överlåtas.
  • Finns andra sparformer eller om överlåtelsen är på mindre än 100 procent måste de först säljas av och pengarna sättas in på HSB Bosparkonto. Undantag är dödsbon då HSB ISK kan överlåtas.
  • Först när pengar från eventuella försäljningar finns på kontot kan överlåtelsehandlingen lämnas in.
  • Om det finns ett månadssparande till fonder behöver det avslutas så inga nya pengar kommer in innan överlåtelsen hanterats.

1. Mottagaren öppnar poänggrundande konto i Danske Bank

Mottagare tecknar medlemskap i HSB och öppnar ett HSB Bosparkonto i Danske Bank via Danskebank.se/hsb.

Om HSB Depå ska ingå i överlåtelsen behöver mottagaren även öppna den kontoformen i Danske Bank.

2. Överlåtaren fyller i överlåtelseblanketten

Här hämtar du blanketten (PDF)

Vid överlåtelse fördelas samtliga bosparuppgifter samt saldo (inklusive eventuellt överskott) enligt de procentsatser som angivits på blanketten. Fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas på blanketten. Ange i (heltal) procent hur stora delar som ska överlåtas till respektive mottagare.

Om bosparpoängen inte går jämt ut vid procentdelningen får den mottagare som angivits först på blanketten automatiskt flest bosparpoäng, eftersom en bosparpoäng inte kan delas. Vid fler än tre mottagare ska blanketten skrivas ut i flera exemplar.

Vid dödsbo ska samtliga dödsbodelägare skriva under blanketten som överlåtare. 

Underskrift måste ske i blått bläck.

3. Handlingarna skickas postalt till HSB

Överlåtelseblanketten skickas till den HSB-förening där överlåtaren är medlem. Det är viktigt att dokumenten skickas tillsammans som en samlad överlåtelsehandling.

  • Överlåtelseblankett.
  • Kopia på överlåtarens legitimation.
  • Släktskapsintyg/personbevis som styrker släktskapet. Om släktskapet sträcker sig över flera led måste personbevis finnas för alla steg så släktskapet framgår.
  • Vid dödsbo ska kopia på bouppteckning bifogas. Se mer information under ”Bodelning, arv eller testamente” längre ned på sidan.

Övrigt att tänka på

Villkor för sparformer:

HSB Bosparkonto: Kan överlåtas procentuellt till en eller fler personer.

HSB Depå: Kan överlåtas i sin helhet (100 procent) till en mottagare. Ska överlåtelsen ske till fler personer måste fonderna säljas. Först när pengarna från försäljningen finns på HSB Bosparkonto ska överlåtelsehandlingen skickas in.

HSB ISK: Kan inte överlåtas. Fonderna måste säljas av och pengarna ska finnas på överlåtarens HSB Bosparkonto innan överlåtelsehandlingen skickas in.
Undantag från regeln är överlåtelse från dödsbo, då HSB ISK kan ingå i överlåtelsen. 

HSB Fasträntekonto: Kan inte överlåtas. Innehav måste förtidsinlösas och pengarna finnas på överlåtarens HSB Bosparkonto innan överlåtelsehandlingen skickas in.

Om du inte vill överlåta hela bosparkapitalet

Om överlåtaren inte vill att allt kapital ska ingå i överlåtelsen och inte heller själv avser att behålla sitt HSB Bosparkonto så ska överlåtaren flytta de pengarna hen vill behålla innan överlåtelsehandling skickas till HSB. Det gör överlåtaren genom att logga in i Danske Banks internetbank och flytta valfritt belopp till önskat konto. Det går också bra att kontakta kundservice för hjälp med flytten, men då tar banken ut en avgift för transaktionen. Tänk på att antalet bosparpoäng påverkas negativt om uttaget överstiger det poänggrundande beloppet.

Bosparpoäng kan inte slås samman

Det är inte möjligt att slå samman bosparpoäng från flera bosparare till en bosparare. Om en mottagare redan har ett bosparande måste det överlåtas till någon annan innan överlåtelsen kan ske. Alternativt att det på överlåtelseblanketten meddelas att mottagarens poäng nollställs och saldot behålls som överskott. Mottagaren kan därefter ta emot överlåtarens kapital och bosparpoäng.

Växelvis överlåtelse mellan två myndiga personer

Vid överlåtelse där två myndiga personer önskar byta bosparande med varandra ska två överlåtelseblanketter fyllas i. Det är endast möjligt att överlåta saldo på HSB Bosparkonto vid växelvis överlåtelse.

Bodelning, arv eller testamente

Om överlåtelse ska ske i samband med bodelning, arv eller testamente bifogas bestyrkt kopia på fullständig bouppteckning, registrerad hos Skatteverket. Vid dödsbo med flera dödsbodelägare krävs fullmakt från samtliga för godkännande av överlåtelsen. Fullmakt måste vara utställd innan eller samma dag som själva överlåtelseblanketten signeras av överlåtare, för att fullmakten ska godkännas av banken. Om fullmakt saknas för att en dödsbodelägare kan hantera överlåtelsen själv ska samtliga dödsbodelägare underteckna överlåtelseblanketten samt bifoga kopia legitimation. Finns det testamente ska bestyrkt kopia på detta bifogas.

Information på blanketten under ”övrigt”

På överlåtelseblanketten i fältet ”Övrigt” kan meddelande lämnas om särskilda önskemål, till exempel om eventuellt överskottssparande önskas behållas av överlåtaren. Överlåtarens konto avslutas i samband med överlåtelsen, om inget annat anges.

Stående överföring

Tänk på att avsluta de överföringar som inte längre önskas efter överlåtelsen då en befintlig stående överföring till överlåtarens konto inte följer med vid en överlåtelse. Ta även bort överföringar till fonder. Mottagaren behöver lägga upp en överföring till sitt nya kontonummer för att försäkra sig om månatlig poängökning.

Skattekonsekvenser

Eventuell skatt som uppstår vid inlösen av fasträntekonto eller försäljning på HSB Depå kommer att belasta överlåtaren. HSB ISK följer de generella skattereglerna för investeringssparkonto.

Ung tjej lutar sig mot balkongräcke mot innergård och tittar in i kameran

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank

Kontosparandet omfattas av insättningsgaranti upp till 1 050 000 kronor. Läs mer här.

Här kan du också läsa mer om vår personuppgiftspolicy och våra bosparregler.