På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Ekonomi och underhållsplanering

Föreningens ekonomi

Ekonomin är en viktig faktor i en bostadsrättsförening. Styrelsen har till uppgift att förvalta medlemmarnas tillgångar i form av fastigheter och likvida medel. Det är därför viktigt att styrelsen har den kompetens som krävs för att med medlemmarnas bästa för ögonen kunna planera ekonomin och förvaltningen. 

I sammanhanget är det också betydelsefullt att ekonomisk kompetens finns för att ge styrelsen det stöd som den kan komma att behöva för att utföra sitt uppdrag. Sådan kompetens finns inom HSB där styrelsen får stöd av ekonom och andra personer inom det finansiella området.

I dagens läge, när många medlemmar betalat höga överlåtelsepriser för sina bostadsrätter, är det viktigare än någonsin att föreningen har en styrelse med kunskap om föreningens ekonomi och som har den framförhållning som krävs för att kunna utföra ett rationellt och målinriktat arbete i sin förvaltning av medlemmarnas ekonomiska intressen.

Styrelsen i Brf Bäckebol arbetar mycket med den ekonomiska biten inom förvaltningen av föreningen och har avsatt en styrelsemedlem med uppdrag att bevaka föreningens ekonomi.

Styrelsen följer fortlöpande upp det ekonomiska utfallet genom kvartalsavstämningar samt gör finansiella prognoser i tidsperspektivet 5, 10 och 30 år. Därigenom bereds medlemmarna en god bild av kommande avgiftsförändringar, vilket bidrar till att skapa en ekonomisk trygghet för den enskilde.

Drifts- och kapitalkostnader
En stor del av månadsavgiften som varje medlem betalar går till såkallade driftskostnader. Det handlar om t.ex. sophämtning, fjärrvärme, vatten, gemensamma elkostnader, fastighetsskötsel samt olika reparationer med mera.

De senaste åren har många av dessa kostnader ökat främst p.g.a. leverantörernas årliga prishöjningar. Men kostnaderna har också ökat p.g.a. höjda skatter och miljöskatter.

Styrelsen har för att minska föreningens kostnadskänslighet bundit elpriset genom ett avtal med Din El som löper till och med 2020. Härigenom blir det också lättare att budgetera.

Vi kan alla hjälpas åt att hålla nere de kostnader som är möjliga att påverka. Genom att sopsortera och återvinna samt vara sparsamma med t.ex. vattenförbrukningen kan kostnaderna hållas på en så låg nivå som möjligt. Det är ju i slutändan DU och JAG som betalar för allt som sker i föreningen. Ökar våra kostnader så måste alltså avgiften höjas.

Styrelsen följer också noggrant räntemarknaden och har vinnlagt sig om att försöka placera fastighetslånen så att mest fördelaktiga ränta erhålles men också så att konverteringsdatumen för fastighetslånen blir spridda tidsmässigt. Därigenom undviker föreningen att alltför stora lånebelopp skall konverteras samma år vilket gör att föreningen blir mindre känslig för svängningar i det allmänna ränteläget.

Underhåll
I styrelsens uppgift ingår också ansvaret för det planerade underhållet. Styrelsen arbetar efter den s.k. MUFA-planen (Miljöanpassad Underhålls- och Förnyelseanalys). Denna uppdateras årligen och har tidshorisonter på 5, 10 och 30 år.

I MUFA-planen finns allt planerat underhåll redovisat när det skall utföras och vad det beräknas kosta.

Exempel på de senaste underhållsåtgärderna:
2020
Underhåll av lekplatser
Fasadprojektet inleds

2019
Inoljning av utemöbler
Genomgång och gallring av inkomna anbud i fasadprojektet

2018
Konsultutredningar samt framtagande av förfrågningsunderlag inför fasadprojektet
Framtagande av gestalningsförslag på nya fasader

2017
Konsultutredning av ventilationssystemet
Rengöring och byte av sand i samtliga sandlådor

2016
Renovering av föreningslokalen

2015
Renovering av samtliga termogarage, miljöhus samt föreningens miljöstation
Renovering av bastu- och gymlokalen
Högtrycksspolning av avloppsstammar

2014
Reparation av betongskador på och målning av byggnadernas socklar
Obligatorisk ventilationskontroll och sotning av ventilationskanalerna
Installation av LED-armaturer i loftgångshusens trapphus
Värmeåtervinning har installerats i samtliga tvättstugor
Genomgång och kalibrering av fjärrvärmesystemet

2013
Renovering av förskolan Lyckans lokaler
Nya strömbrytare till utebelysningen på samtliga loftgångshus
Reparation av betongskador på loftgångshusen 2012-2013

2012
Byte till lågenergiarmaturer med sensorstyrning i parkeringshuset och miljöhusen
Ombyggnation av gårdarna 2009-2012

2011
Utbyte av all tvätt- och torkutrustning i samtliga tvättstugor
Byte till lågenergiarmaturer med sensorstyrning i samtliga tvättstugor
Byte av cirkulationspumpar i samtliga sex undercentraler till värmesystemet
Utbyte av termostater på samtliga radiatorer 2010-2011

2010

Installation av värmeåtervinning i förskolan Lyckans lokaler

 • 2023475485.jpg
  2023475485.jpg
 • 477631121.jpg
  477631121.jpg
 • 2451370974.JPG
  2451370974.JPG