Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Byta stadgar i brf till HSB normalstadgar 2023

Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar och HSBs brf:er använder sig av HSB normalstadgar. Det är nämligen viktigt att medlemmarna känner sig trygga med att det finns genomarbetade stadgar – och nu är det dags för en uppdatering av stadgarna.

För att anta de nya stadgarna finns det ett antal saker som ni i styrelsen behöver göra och ha koll på. Här nedan kan ni läsa mer om detta, samt vilken hjälp ni kan få av HSB MälarDalarna.

Så här gör en HSB-bostadsrättsförening för att anta de nya stadgarna

 1. Styrelsen beslutar om att inleda process med att anta nya stadgar.
 2. Styrelsen tar fram förslag på nya stadgar, förslagsvis med hjälp av HSB MälarDalarna.
 3. Styrelsen kallar till föreningsstämma, extra eller ordinarie. I kallelsen ska förslaget på de nya stadgarna anges. Det fullständiga förslaget ska hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna från tidpunkten för kallelsen fram till stämma.
 4. Föreningsstämman beslutar att anta de nya stadgarna. Om samtliga röstberättigade medlemmar i brf:en deltar på stämman och röstar för beslutet räcker det med en stämma (kom ihåg att HSB MälarDalarna är medlem i brf:en). Om enhällighet inte kan uppnås, men förslaget ändå får mer än hälften av rösterna vid föreningsstämman, behöver styrelsen kalla till en ny stämma. Där ska medlemmarna på nytt besluta om att anta de nya stadgarna.
  På den andra stämman krävs det att två tredjedelar av de röstande röstberättigade medlemmarna röstar för förslaget. Tänk på att om grunderna för beräkningen av årsavgiften ändras från insats till andelstal så krävs tre fjärdedels majoritet.
 5. Styrelsen skickar in underlag för registrering av de nya stadgarna till HSB MälarDalarna för godkännande, innan det skickas till Bolagsverket. Det som krävs är ett undertecknat exemplar av brf:ens nya stadgar samt protokoll från stämmorna. Av protokollen ska det framgå vilken majoritet besluten om stadgeändring har tagits med samt om samtliga medlemmar närvarat ska det framgå. 
 6. Handlingarna skickas till Bolagsverket för registrering. Bolagsverket registrerar stadgarna och skickar registreringsbeviset till brf:en.
 7. Kom ihåg att publicera nya stadgar och registreringsbevis i Mitt HSB och tjänsten HSB Dokument. Det är viktigt att se till så att medlemmarna vet var de nya stadgarna finns att ta del av, ett tips är att publicera dem på er brf-hemsida. 

Ta hjälp av HSB MälarDalarna

Vi på HSB MälarDalarna hjälper er gärna med övergången till de nya stadgarna genom en rad tjänster, allt från rådgivning till genomförande. Vi erbjuder två olika paket med fast pris och ni beställer direkt i formuläret. 

HSB bostadsrättsföreningar (medlem)

Vi uppdaterar bostadsrättsföreningens nuvarande
stadgar till 2023 års HSB normalstadgar för bostadsrättsförening.

Vi hjälper er bostadsrättsförening med:

bock.jpg  Framtagning av stadgeförslag.

bock.jpg  Information om processen vid stadgeändring.

bock.jpg  Framtagande av handlingar inför stämmobeslut.

  bock.jpg HSB MälarDalarna granskar och godkänner era nya stadgar.

  bock.jpgAnpassningar utöver av paragraf: 3, 11-13, 15, 17, 21,22, 25-27, 31, 32 kräver beslut av HSB Riksförbund.

bock.jpg  Handläggning av registreringsprocessen gentemot Bolagsverket.

bock.jpg  Hjälp med att publicera de nya stadgarna på Mitt HSB i tjänsten HSB Dokument.

Pris: 5 000 kr exkl. moms

Beställ stöd här

Fristående bostadsrättsförening (ej medlem)

Vi tar fram nya stadgar till bostadsrättsföreningen som utgår från HSB normalstadgar, men där HSB specifika bestämmelser är borttagna.

Vi hjälper er bostadsrättförening med:

bock.jpg  Framtagning av stadgeförslag.

bock.jpg  Information om processen vid stadgeändring.

bock.jpg  Framtagande av handlingar inför stämmobeslut.

bock.jpg  Handläggning av registreringsprocessen gentemot Bolagsverket.

bock.jpg  Hjälp med att publicera de nya stadgarna på Mitt HSB i tjänsten HSB Dokument.

Pris: 10 000 kr exkl. moms

Beställ stöd här

Villkor

 • Kostnad för registrering hos Bolagsverket tillkommer.
 • Uppkopiering av stadgar eller annan övrig administration ingår ej.
 • Vid önskemål om rådgivning och förslag på nya anpassningar förbehåller vi oss rätten att hänvisa till jurist på HSB Riksförbund för vidare handläggning

Vanliga frågor och svar

Varför ändras stadgarna?

Den främsta anledning till varför ni behöver ändra era stadgar är att de har anpassats till aktuell lagstiftning. Dessutom har språket och strukturen uppdaterats. Med hjälp av bland annat en innehållsförteckning och beskrivande rubriker är vår ambition att det ska vara mycket lättare att hitta rätt.

När ska brf:en ha uppdaterat sina stadgar?

De nya lagarna trädde i kraft den 1 januari 2023. För att föreningens stadgar ska överensstämma med lag rekommenderar vi er att anta den senaste versionen av normalstadgarna. Det är värt att komma ihåg att om föreningens stadgar strider mot lag så gäller lagens bestämmelser.

Vilka ändringar är det i de nya stadgarna?

Den senaste stadgeversionen heter HSB normalstadgar 2023 för bostadsrättsföreningar. Kortfattat kan de senaste ändringarna sammanfattas på följande sätt:

 • Förändringar i § 37 beträffande vilka ändringar bostadsrättshavaren får göra i lägenheten och att möjlighet införs för en bostadsrättshavare som är missnöjd med styrelsens beslut i denna del att begära att hyresnämnden prövar frågan.
 • Regleringen i § 36 kring avhjälpande av brist i lägenheten utökas till att även omfatta situationer då en bostadsrättshavare utför en åtgärd i strid med § 37.
 • Ytterligare en förverkandegrund införs i § 44 gällande situationen då en bostadsrättshavare utan behövligt tillstånd utför en åtgärd för vilken tillstånd krävs enligt § 37.
 • Andra paragrafer där vi sett ett behov av att göra ändringar i är § 5 och § 40 med anledning av en tidigare ändring i bostadsrättslagen genom vilken begreppet Landsting ändrades till Region samt § 1 med anledning av en tidigare lagändring genom vilken begreppet firma ersattes med företagsnamn.

Kontakt

Frågor eller funderingar? Vänligen kontakta HSB MälarDalarna via mejl 07medlem@hsb.se.