Historik

1953 stod Stjärnhusen längs med Erikslustvägen färdiga för inflyttning. Bostadsrättsföreningen bildades och tog namnet Erikslust efter den lantgård med rötter från 1600-talet som legat i området.

Bebyggelsen av Mellanhedsområdet startade mot slutet av 1940-talet. Det var ett av de första områdena i Malmö som planerades utifrån den nya ambitiösa bostadspolitik som den stora Bostadssociala utredningen hade förordat i sitt slutbetänkande från 1945.

Trångboddheten skulle bekämpas, målet var att lägenheterna inte skulle hysa mer än två boende per rum. Samtidigt skulle standarden förbättras och boendekostnaden inte överstiga 20% av inkomsten. För att kunna förena dessa två mål krävdes ett rationellt och storskaligt byggande, vilket ställde stora krav på byggnadernas utformning. För sin tid var Stjärnhusen vid Erikslustvägen ett imponerande bygge, så stort att nio olika byggmästare fick anlitas. 27 000 kvm lägenhetsyta till en kostnad av 13,25 miljoner kronor skapades mellan 1951-53.

Det sena fyrtio- och det tidiga femtiotalet är spännande ur arkitekturhistorisk synvinkel. De stora områdena som projekterades ställde nya krav på byggnadernas utformning. Under miljonprogrammets dagar kom mycket av byggandet att standardiseras till att bestå av trevåningshus utan hiss som varvades med åttavåningshus med hiss, så som kan observeras på många av Malmös miljonprogramsområden. Men innan denna arkitektur kom att få övertaget prövades flera alternativ. En av de hustyper som prövades var s k stjärnhus. På grund av byggnadernas utformning kan varje trappa betjäna tre lägenheter per plan istället för två i s k smalhus, vilket bidrog till ett kostnadseffektivt byggande. Man kunde också få ljusinfall från i bästa fall tre håll i lägenheterna.

Bakom planeringen av Stjärnhusens utformning låg även en omtanke om estetik och trivsel. I den bostadssociala utredningen uppmärksammades faran att de nya stora bostadsområdena kunde leda till ett opersonligt boende utan sociala kontakter. Därför borde bostadsområdena utformas som grannskapsenheter. Varje del av staden skulle ha sitt centrum och ha tillgång till affärer service, skola, fritidsaktiviteter, etc. I Stjärnhusen har man nära till skola, service och affärer och på innergårdarna och angränsande grönområden finns utrymme för varierande aktiviteter.

De vindskyddade och avgränsade innergårdar som finns i Stjärnhusen gör att man får en känsla av ett småskaligt boende trots att det faktiskt är en enda sammanhängande huskropp på närmare niohundra meter med cirka fyrahundra lägenheter! Känslan av trädgårdsstad förstärks av de många träd och växter som finns planterade på gårdarna. Ofta har Stjärnhusens innergårdar liknats vid botaniska trädgårdar. (Källa: Mellanhedsområdet och dess stjärnhus, HSB Malmö 1987)