HSB ledamot

HSB Ledamotens uppdrag och ansvar beskrivs nedan

 • Värna bostadsrättsföreningens medlemmar genom att företräda samtliga medlemmars intressen
 • Vara uppmärksam på jävsituationer
 • Verkar för att HSB:s värderingar och kooperativa principer efterlevs
 • Kvalificerat stöd till styrelsen i såväl styrelsearbetet som föreningsverksamheten
 • En ledamot i brf-styrelsen med samma ansvar och befogenhet som övriga ledamöter
 • Verkar för att lagar, förordningar och stadgar efterlevs
 • Förmedla viktig information från HSB Malmö
 • Upplysa föreningen om tillgång till tjänster och medlemsförmåner som följer av medlemskapet i HSB Malmö
 • HSB-ledamoten får inte föra vidare information från bostadsrättsföreningen och styrelsearbetet som kan skada bostadsrättsföreningen eller enskild medlem.
 • HSB-ledamoten får inte ta på sig uppdrag i styrelsen eller bostadsrättsföreningen som t.ex. ordförande, sekreterare eller vicevärd
 • HSB-ledamoten får inte ta emot någon ekonomisk ersättning för sitt uppdrag utöver det arvode som utgår från HSB
 • HSB-ledamoten får inte utföra tjänster åt föreningen som normalt sett ingår i HSB:s tjänsteutbud