Renovering

Du får måla, tapetsera, byta golv och fixa till lägenheten så att den blir personlig efter din stil. Men det finns vissa regler som du måste ta hänsyn till innan och under renoveringen. Ofta måste du också ha styrelsens godkännande innan renoveringen. Så kolla upp innan vad som gäller!

Håll koll på dina skyldigheter

Som medlem i en bostadsrättsförening är du skyldig att se till att hålla lägenheten i gott skick. Som bostadsrättshavare finns det vissa delar du har ansvar för att ersätta vid skada. Paragraf 31, 32 och 37 i våra stadgar som rör underhållsansvar och vad som får förändras i lägenheten är bra att ha koll på, så att inga onödiga problem uppstår.

Bostadsrättsföreningens regler vid renovering

En bra grundregel är att alltid fråga förvaltaren eller styrelsen innan du utför arbeten i bostadsrätten. I många fall är du dessutom skyldig att göra det. Det här gäller:

Väggar och planlösning
Det står sig fritt att välja färger och material till alla ytskikt i lägenheten. Att riva eller flytta bärande väggar kräver dock alltid styrelsens godkännande. Icke bärande väggar får du teoretiskt sett riva på egen hand, men eftersom det kan finnas el- eller vattenledningar i väggen är det alltid bra att rådfråga styrelsen innan arbetet påbörjas.

Elektricitet
Gällande el finns många restriktioner. Du får inte röra fasta installationer eftersom det kan förstöra hela elanläggningen. Du får inte heller byta ojordade vägguttag mot jordade eller installera golvvärme utan att ta hjälp av en fackman. De flesta elarbeten ska utföras av en auktoriserad elinstallatör.

Ska du göra en renovering som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.

VVS, vitvaror och badrum
Vid vvs-arbeten gäller samma princip: du får utföra enklare arbeten, som byta blandare, om du vet hur du ska gå tillväga. När det gäller våtrum måste du kunna visa i efterhand att du hållit dig till gällande föreskrifter. Tänk på att du som utför sådana själv tar en risk, om en vattenskada uppstår i efterhand blir du ansvarig. Det kan bli mycket kostsamt. Att anlita en fackman även för mindre arbeten kan därför vara en väldigt billig försäkring. Du som äger en bostadsrätt har underhålls- och reparationsansvar, vilket innebär att du själv ansvarar för att byta ytskikt och inredning när det behövs.

Om du ska renovera i våtrum ska du alltid följa branchregler.

Vitvaror ska alltid monteras på droppskydd. Vid nyinstallation, kontrollera med vvs-installatör att befintliga rör håller.

Gas- och vvs-system
Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av fackman, och ska alltid godkännas av styrelsen.

Ventilation och värme

  • Se till att ventilationsdon är i enlighet med föreningen.
  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
  • Bygg inte in radiatorer.
  • Vattenburna värmeslingor i golv och handdukstork är inte tillåtna.

Vad gäller luft-luftvärmepumpar så anses det vara en specialfråga. Dels måste en renoveringsansökan inkomma, se mer information här nedan, dels måste ett ombyggnadsavtal godkännas av dig som medlem. Att installera en värmepump är dock ingen självklarhet, utan varje fall måste prövas enskilt. För vidare information hänvisar vi till förvaltningen, observera att handläggningstiden för ett komplett underlag i dagsläget är minst en månad och att styrelsen kommer vara delaktig i beslutsfattandet. 

Buller
Du ska alltid informera grannarna i god tid om störande arbete. Bilning, rivning och annan omfattande borrning rekommenderas endast till att utföras under vardagar. 

Håll rent och ta bort byggmaterial
Vid renovering kan det bli ganska stökigt. Du som bostadsrättshavare ansvarar för att material och dylikt forslas bort från området och att trapphusen hålls rena från byggdamm med mera. Kom ihåg att skydda allmänna utrymmen.

Informera grannarna
Det är alltid bra att informera dina grannar om renoveringen och hur lång tid den kommer att hålla på.

Kom ihåg att få styrelsens godkännande vid västentliga ändringar

Om du ska göra väsentliga ändringar behöver du får styrelsens godkännande. Fyll i blanketten "Ansökan om tillstånd för renovering i lägenhet", och lämna den till förvaltaren. Kom även ihåg att läsa "Bostadsrättsföreningens regler vid renovering" här ovan.

Bifoga följande intyg i ansökan:

  • Ritning eller skiss som visar förändringen
  • Kvalitetscertifiering av behörig hantverkare
  • Våtrumsbehörighet (om renoveringen omfattar VVS-arbete)
  • Försäkringscertifikat

Behövs bygganmälan?

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, behöver göra en bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om en sådan bygganmälan behöver göras.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du behöver kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, behöver du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Tips: Medlemserbjudande

Tänk på att du som HSB-medlem kan ta del av många bra rabatter inför din renovering.