Årssrämman 2021

23 maj 2021 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF Skidbacken Datum, tid och plats: Tisdagen den 1 juni klockan 18.30, Gläntan samt digitalt

 

 

 

OBS! Länk för deltagande digitalt publiceras någon dag före stämmodag.

Dagordning

1.         Föreningsstämmans öppnande

2.         Val av stämmoordförande

3.         Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.         Godkännande av röstlängd

5.         Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

6.         Godkännande av dagordning

7.         Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8.         Val av minst två rösträknare

9.         Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10.      Genomgång av styrelsens årsredovisning

11.      Genomgång av revisorernas berättelse

12.      Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13.      Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

14.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

15.      Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning som valts av föreningsstämman

16.      Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

17.      Presentation av HSB-ledamot

18.      Val av revisor/er och suppleant

19.      Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

20.      Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor i HSB

21.      Motioner

·        Inför olika portkoder

·        Tak över grillplatser

22.      Föreningsstämmans avslutande

 

Välkommen!

Styrelsen