Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Är det tillåtet med övervakningskamera?

Mattias Olsson, fastighetsjurist på HSB, ger svar på den lite kluriga frågan.

Fråga: Får min bostadsrättsförening sätta upp övervaknings-kamera i vårt miljöhus? Den finns sådana planer, eftersom vissa saker som slängs i miljöhuset inte hör hemma där. Ska vi som sköter oss behöva bli filmade på grund av detta? /En som undrar

Svar: Integritetsskyddsmyndigheten IMY (tidigare Datainspektionen) har i flera fall underkänt fastighetsägares kamerabevakning. Senast i december 2020 påfördes en hyresvärd en sanktionsavgift om 300 000 kronor till följd av att dens kamerabevakning stridit mot GDPR.

Det är svårt men inte omöjligt för en fastighetsägare att bedriva kamerabevakning i och omkring ett flerbostadshus. Något särskilt tillstånd behövs i regel inte enligt kamerabevakningslagen, men behandlingen av ljud- och bildmaterialet måste vara förenlig med GDPR. Även om Europeiska dataskyddsstyrelsen och branschorganisationer har tagit fram riktlinjer och vägledningar, är bedömningen i det enskilda fallet ofta komplicerad. Därför finns det ett stort behov av konkret juridisk hjälp.

Vid en bedömning av förutsättning för kamerabevakning i ett flerbostadshus är det framför allt viktigt att utreda om fastighetsägaren har ett berättigat intresse av att bedriva kamerabevakning och om bevakningen är nödvändig, samthur fastighetsägarens intresse förhåller sig till de registrerades (de som bevakas) intressen. Personlig integritet i anslutning till boendet är ett mycket starkt intresse. Därför är det sällan tillåtet att bedriva kamerabevakning i ett flerbostadshus, eftersom det medför en risk att människors vanor, umgänge och liv i största allmänhet bevakas på ett orimligt sätt. Människor förväntar sig normalt inte att bli bevakade i sin boendemiljö. Då den personliga integriteten ska respekteras måste varje beslut att kamerabevaka föregås av en ordentlig, korrekt och välmotiverad bedömning.

IMY har ansett det särskilt problematiskt med kamerabevakning vid entréer och på våningsplan där människor bor och där kamerorna är riktade mot lägenhetsdörrar. Generellt är kamerabevakning i flerbostadshus bara tillåtet i undantagsfall, och har tillåtits när en fastighetsägare har tungt vägande skäl, som vid omfattande och upprepad skadegörelse eller allvarlig brottslighet, och när kamerabevakningen begränsas så mycket som möjligt.

Kort om kameraövervakning:

→ Generellt sett behövs inte särskilt tillstånd för att sätta upp kameror i ett flerbostadshus.

→ Innan bevakningen påbörjas måste det ske en särskild bedömning av bevakningens syfte.

→ Bostadsrättsföreningen/hyresvärden behöver säkerställa att det inspelade materialet hanteras i enlighet med GDPR, till exempel genom att anta rutiner och sätta upp informationsskyltar.

→ Bedömningen av syftet med kamerabevakning måste utvärderas var sjätte månad.

/Mattias Olsson, fastighetsjurist