Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Delat underhållsansvar i bostadsrätten

Ventilationen i lägenheten fungerar inte, torktumlaren i tvättstugan är trasig och entrédörren kärvar – ibland går saker sönder och måste repareras. Men vem är underhållsansvarig och ska åtgärda felen?
Fastighetsskötare skruvar med skiftnyckel på element

Med underhåll menas att hålla något i gott skick. Den som har underhållsansvar för något som är trasigt ska också reparera detta. Huvudregeln är att bostadsrättshavaren ansvar för underhållet i lägenheten och föreningen ansvar för underhållet utanför lägenheten.

varje bostadsrättsförenings stadgar framgår mer exakt var ansvaret ligger. Det kan vara en bra idé att gå igenom dem tillsammans om det uppstår osäkerhet. Det går också att ringa HSBs juridiska medlemsrådgivning på telefon 0771-472 472 vid frågor om underhållsansvaret. 

Underhållsansvarig beslutar 

Att ha underhållsansvar innebär i viss mån att ha rätt att avgöra när och om något behöver underhållas. Styrelsen kan inte kräva att en bostadsrättshavare byter ut sina tapeter för att de är fula. En bostadsrättshavare kan inte heller kräva att styrelsen målar om i trapphuset. Föreningsstämman kan dock besluta över både styrelsen och bostadsrättshavaren i vissa fall, dock bör detta ske med försiktighet. Observera att det för vissa beslut krävs två tredjedelars majoritet och hyresnämndens godkännande.  

Styrelsen ansvarar för det yttre underhållet 

Styrelsen har ett förtroendeuppdrag från stämman att ta hand om den löpande förvaltningen i föreningendet vill säga det löpande underhållet av fastigheten.  

Enligt bostadsrättslagen ansvarar styrelsen för att hålla huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte faller på bostadsrättshavaren. Styrelsen ska till exempel underhålla tak och fasad samt elledningar och vattenledningar (om de inte befinner sig i bostadsrättshavarens lägenhet). Styrelsen ansvarar också för de gemensamma utrymmena som tvättstugan, entré och den gemensamma marken.   

Bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet 

Enligt bostadsrättslagen är bostadsrättshavaren ansvarig för att på egen bekostnad reparera och hålla lägenheten i gott skick. Det gäller även mark om den är upplåten med bostadsrätt. Vad som hör till lägenheten preciseras närmre i lägenhetens ursprungliga upplåtelseavtal och föreningens stadgar.  

Man kan säga att bostadsrättshavaren svarar för ytskiktet, det som krävs för att anbringa ytskiktet och det som är innanför lägenhetens ytskikt  det så kallade inre underhållet.  

Stämman beslutar vid större åtgärder 

Även om det finns en ansvarsfördelning mellan styrelsen och bostadsrättshavaren kan stämman ibland vara den som ska fatta vissa beslut. Stämman ska besluta om större förändringar av hus eller mark, till exempel bygge av lekplats, eller åtgärder som förändrar en bostadsrättshavares lägenhet, till exempel bygge av balkonger. 

Styrelsen beslutar om underhåll av vattenledningar och i samband med det kan det ibland krävas att styrelsen går in och utför arbete i till exempel ytskikt i badrum. Enligt HSB:s normalstadgar 2011 ska ett beslut där styrelsen tar över bostadsrättshavarens underhållsansvar fattas på en stämma.  

Vid inbrottsförsök 

När skada uppkommer, som exempelvis vid ett inbrottsförsök, bör man titta på vilka delar av huset dessa skador uppkommit på. Enligt HSB:s normalstadgar 2011 är lägenhetens ytterdörr och karm bostadsrättsföreningens ansvar medan låset faller på bostadsrättshavaren att åtgärda. Anmäl alltid skadan till försäkringsbolag.  

Vid ventilationsproblem 

Vad gäller problem med ventilationen får man också söka vägledning i stadgarna. Enligt HSB normalstadgar 2011 ansvarar bostadsrättshavaren för ventilationsdon som inte är en del av husets ventilationssystem. Det ansvarar styrelsen för.  

Vid problem i tvättstugan 

Angående torktumlaren i bostadsrättsföreningens gemensamma tvättstuga är det i regel styrelsen som ansvarar för att åtgärda problemet. Detsamma gäller för entrédörren. 

I första hand är det alltid den som har ansvaret enligt stadgarna som ska stå för kostnaden för att reparera och åtgärda felet. Har det uppkommit en skada genom att någon varit vållande kan den skadelidande sedan vända sig gentemot den som orsakat skadan med ett ersättningskrav.  

Vid allvarligare skador 

Uppstår exempelvis brand- eller vattenledningsskador ansvarar bostadsrättshavaren endast om skadan orsakats av bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse. 

HSB tipsar:

  • Huvudregeln är att bostadsrättsföreningen svarar för det yttre underhållet och bostadsrättshavaren svarar för det inre underhållet.
  • Titta i första hand hur ansvarsfördelningen ser ut i din bostadsrättsförenings stadgar.
  • Gå igenom stadgarna tillsammans om ni är oense om vem som ansvarar för vad.
  • Ring HSBs juridiska medlemsrådgivning om du har frågor med anledning av underhållsansvaret.

Få stöd i boendefrågor

Som HSB-medlem får du generell juridisk rådgivning i boendefrågor och en rad andra förmåner.