Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Juridisk person som ägare av bostadsrättslägenhet – det här gäller

Bostadslägenheter är framförallt avsedda till permanentbostäder för fysiska personer. Men bostadsrättslagen förbjuder inte juridiska personer från att köpa bostadsrättslägenheter. Så här kan styrelsen agera när en juridisk person vill köpa bostadsrätt.
Fasad med balkonger och grönskande träd vid flerbostadshus

En juridisk person har rätt att köpa en bostadsrättslägenhet men en bostadsrättsförening har samtidigt rätt att vägra den juridiska personen medlemskap i föreningen.

En ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening behandlas av föreningens styrelse. Styrelsen utreder normalt om den som ansökt om medlemskap uppfyller de villkor för medlemskap som finns i bostadsrättslagen och föreningen stadgar. Om villkoren för medlemskap i bostadsrättslagen och föreningsstadgarna är uppfyllda ska medlemskap beviljas.

Styrelsen kan neka medlemskap

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. När förvärvaren till en bostadsrättslägenhet (som inte är avsedd för fritidsändamål) är en juridisk person får styrelsen vägra medlemskap i föreningen även om förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.

Vid fritidsändamål görs sedvanlig medlemsprövning

Om lägenheten däremot är avsedd för fritidsändamål görs en sedvanlig medlemskapsprövning av den juridiska personen. För att ta reda på om lägenheten är avsedd för fritidsändamål kan man titta i föreningens stadgar där det normalt framgår. Annars kan det gå att förstå ändamålet med lägenheten utifrån hur föreningen bedrivs.

Ett påstående från den juridiska personen om att en viss lägenhet ska användas för fritidsändamål är inte tillräckligt för att föreningen ska behandla ansökan om medlemskap som om lägenheten vore en fritidslägenhet. Alltså måste en lägenhet, oberoende av den juridiska personens särskilda avsikter med användningen, vara avsedd för fritidsändamål för att föreningen ska behöva pröva om den juridiska personen uppfyller villkoren för medlemskap i föreningen.

Det bör noteras att om stadgarna föreskriver förbud för juridiska personer att bli medlemmar i föreningen, får styrelsen givetvis inte bevilja medlemskap.

Det här gäller vid andrahandsuthyrning

Om föreningen beviljar medlemskap till en juridisk person, trots att lägenheten inte har varit avsedd för fritidsändamål, kan styrelsen ställa krav på hur lägenheten ska användas och träffa avtal om detta.

Om styrelsen har avtalat med den juridiska personen att lägenheten får användas för att i sin helhet hyras ut i andra hand som permanentbostad krävs det samtycke från styrelse till en andrahandsupplåtelse av denna lägenhet. Vägras samtycke, kan den juridiska personen dock vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd till andrahandsupplåtelsen.

Sammanfattning:

En juridisk person har rätt att köpa en bostadsrättslägenhet men en bostadsrättsförening har samtidigt rätt att vägra den juridiska personen medlemskap i föreningen.

Men vid bostadsrättslägenheter avsedda för fritidsändamål gör medlemskapsprövning av juridisk person i vanlig ordning – om inte bostadsrättsföreningen föreskriver förbud för juridiska personer.