Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Juristens råd till sambos i hyresrätt

Vilka rättigheter och skyldigheter har en sambo som inte står på hyresavtalet? Kan en hyresgäst bli av med bostaden om relationen tar slut eller om sambon hittar på något dumt? Finns det nackdelar med att båda står på hyresavtalet?
Kärlekspar som kramas

Sambos definieras i sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. En liknande definition går även att hitta i hyreslagen.

Båda har rättigheter och skyldigheter 

Även om det endast är en av samborna som står på hyresavtalet finns det rättigheter och skyldigheter för bägge parter. Skulle till exempel den sambo som inte står på avtalet orsaka störningar kan kontraktsinnehavaren ställas till svars eftersom hen har ett hyresrättsligt ansvar för de som bor i lägenheten. 

Båda kan påverkas om hyran inte betalas i tid 

Vad gäller hyresinbetalningar är det kontraktsinnehavaren som är betalningsskyldig gentemot hyresvärden. Oreglerade hyresskulder kan inte drivas in från den sambo som inte står med på hyresavtaletmen obetalda hyror, betalningsdröjsmål eller andra störningar kan ändå få negativa konsekvenser för den avtalslösa sambon. Om det i framtiden skulle bli aktuellt med en ansökan om att överlåta hyresavtalet till den avtalslösa sambon eller om kontraktsinnehavaren blir uppsagd från lägenheten kan historiken nämligen ha betydelse. Hyresvärden eller hyresnämnden som behandlar ansökan om överlåtelse och övertaganderätt gör nämligen en prövning om den tilltänkta hyresgästen kan godtas eller ej och då kan historiken vägas in till nackdel för den avtalslösa sambon.  

Ett samboavtal är klokt 

Skulle samborelationen upphöra och båda anser sig ha behov av den gemensamma bostaden kommer saken i vissa fall prövas enligt sambolagens bestämmelser om övertagande av bostad. Prövningen görs baserat på vem som har störst behov av bostaden samt om ett övertagande är skäligt sett till omständigheterna. Det är dock sällan en kontraktslös sambo anses ha ett sådant behov att den kan överta bostaden från kontraktsinnehavaren vid en sådan prövning. Oftast finns det gemensamma barn med som påverkar bedömningen kring detta. Men det är möjligt,  därför är det klokt att diskutera frågan om lägenheten och ett eventuellt samboavtal innan samboförhållandet inleds.  

Att vara två på hyresavtalet är inte alltid en bra idé 

Som hyresvärd är en vanligt förekommande fråga huruvida det går att lägga till en sambo på ett befintligt hyresavtal som en form av trygghet. Det finns inga skyldigheter för en hyresvärd att medge ett sådant upplägg och det skulle innebära en ohållbar administration för hyresvärden om så var fallet. Det finns dessutom skydd i hyreslagen ifall något plötsligt och oförutsett skulle drabba kontraktsinnehavaren.   

Att lägga till en part på hyresavtalet kan dessutom få negativa konsekvenser om relationen plötsligt tar slut och någon av avtalsparterna vägrar att säga upp sin ”del” av hyresavtalet. Eftersom det är två parter på hyresavtalet kommer det i många fall krävas bådas signatur om lägenheten ska bytas eller om något avtal ska upprättas med hyresvärden. Har relationen tagit slut och parterna inte är vänligt inställda till varandra kan det uppstå en viss låsning som innebär att den part som faktiskt bor i lägenheten inte kan byta eller ingå avtal om förbättringsåtgärder med hyresvärden utan den andres underskrift. 

Få stöd i boendefrågor

Som HSB-medlem får du generell juridisk rådgivning i boendefrågor och en rad andra förmåner.