Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen är ett viktigt styrelsedokument som kan vara till stor hjälp under alla renoverings- och underhållsprojekt. Den beskriver fastigheten, när och hur underhåll ska utföras samt kostnaderna för arbetet.

Underhållsplanen är en sammanställning över fastighetens olika delar och de åtgärder som föreningen planerar att genomföra och finansiera med egna medel genom avsättning till den yttre fonden. Planen delas in i en teknisk och en ekonomisk del och bör sträcka sig cirka 20 år framåt i tiden. Underhållsplanen är ett levande dokument som bör uppdateras årligen inför budgetarbetet.

– Underhållsplanen är till stor hjälp för styrelsen när de ska identifiera vilket underhålls-behov som finns, när åtgärder ska ske och ungefär vad de kommer att kosta. Planen bör inte vara alltför detaljerad och styrelsen måste fundera igenom vilken struktur planen ska ha, det vill säga om den är upplagd per hus eller per port till exempel, innan man sätter igång, säger Jonas Lindqvist, förvaltare HSB Stockholm.

Räkna på 20-årsperiod

Den tekniska delen av planen underlättar för styrelsen att följa upp underhållsbehovet kontinuerligt, utföra förebyggande åtgärder och hålla fastigheten i gott skick. Den ekonomiska delen handlar om att göra det möjligt att beräkna vilket månadsavgiftsuttag som krävs för att kunna utföra framtida underhåll. Det betyder i praktiken att man kostnadsberäknar alla underhållsåtgärder som planeras inom en 20-årsperiod och fördelar kostnaden på dessa 20 år.

– Principen är att de som bor i huset ska betala för slitaget genom att man under tiden som man bor där, är med och betalar en månatlig avgift för ett framtida underhåll. Om det inte görs avsättningar till yttre fond, innebär det att en lägenhetsinnehavare som sliter på en hiss i 20 år och sedan flyttar, inte betalar någonting för det yttre underhållet, säger Jonas Lindqvist.

Undvik för detaljerad plan

En viktig aspekt är att underhållet troligen blir billigare om man planerar för det och gör en ordentlig upphandling istället för att man tar in entreprenörer akut. Eftersom underhållsplanen både innehåller planerade åtgärder och kostnader för dessa, skapar det en trygghet och en stabilitet i föreningen, som både styrelsen och medlemmarna mår bra av.

En alltför detaljerad plan gör styrelsens arbete onödigt tungrott. Jonas Lindqvist menar att underhåll som byte av blandare till kök och badrum, justeringar av entrédörrar eller mindre markarbeten är sådant som man kan göra efterhand, när behov uppstår.

– Varje höst inför budgetarbetet bör styrelsen besiktiga fastigheten och uppdatera underhållsplanen. Då kan man med större säkerhet besluta om vilken avsättning till yttre fond som ska göras. En sådan besiktning kan också innebära att man skjuter på en tidigare beslutad åtgärd som till exempel målning av trapphus, om man ser att trapphusen fortfarande ser bra ut.

Att bygga en underhållsplan från grunden är ett omfattande arbete som kan vara svårt för en styrelse att mäkta med på egen hand.

Fem tips – så lyckas ni med underhållsplanen

1) Se underhållsplanen som ett levande dokument och håll den uppdaterad.

2) Gör inte underhållsplanen för detaljerad. Fokusera på stora åtgärder.

3) Planera in en fastighetsbesiktning en gång om året, gärna inför budgetarbetet. På så sätt har ni bättre underlag för framtida investeringar.

4) Om möjligt – genomför flera underhållsinsatser på samma gång. Genom en gemensam upphandling kan ni spara pengar.

5) Ta hjälp! HSB har experter på underhållsplanen som kan hjälpa er.