Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stålbad väntar Stockholms bostadsrättsföreningar

14 november 2022 DEBATT: Det höga elpriset slår hårt mot Stockholms bostadsrättsföreningar. Nu krävs ett
ekonomiskt andrum, skriver Jenny Hjalmarsson, ordförande HSB Stockholm och Lars-Olof Pettersson, ordförande Riksbyggens intresseförening Stockholm.

Sedan årsskiftet har bostadsrättsföreningarnas elkostnader i Stockholmsregionen ökat med 28 procent, jämfört med samma period ifjol. Regeringens nyligen presenterade förslag där även föreningar ska omfattas av det retroaktiva högkostnadsskyddet är välkommet. Men generella elkonsumtionsstöd är trots allt en kortsiktig lösning. Nästa viktiga steg är ett långsiktigt stöd för bostadsrättsföreningars gröna omställning.

Ökningen av bostadsrättsföreningars elkostnader på 28 procent är kraftig, men småpotatis jämfört med vad som förväntas under vintern. Nu höjs även elnätsavgifterna, samtidigt som Stockholms stads kommunala bolag aviserat prishöjningar på fjärrvärme och vatten vid årsskiftet. För bostadsrättsföreningar, som ska försöka parera kostnadsökningarna, riskerar den perfekta stormen att bli ihållande, om inte åtgärder vidtas.

Bostadsrättshavare kan blicka tillbaka på decennier av låga bolåneräntor, låga årsavgifter och en stark bostadsmarknad med stigande värden. Nu är läget ett annat, och det är dags att omvärdera bilden av bostadsrättshavare i Stockholm som en homogent privilegierad grupp.

Att räntan nu stiger innebär att de allra flesta bostadsrättsföreningar behöver höja sina avgifter påtagligt de kommande åren. Att därutöver behöva betala för skenande kostnader för el, eldistribution, vatten och värme riskerar att gräva djupa hål i mångas plånböcker. För den enskildes ekonomi är högst varierande, och till syvende och sist är det den boendes disponibla inkomst som drabbas. Men, det går fortfarande att dämpa fallet.

Från januari till september har bostadsrättsföreningars elkostnader ökat med 28 procent, jämfört med samma period ifjol. En siffra som lär stiga ytterligare det kommande halvåret. Tidigare i år kompenserades hushåll och företag för stigande elkostnader. Bostadsrättshavare kompenserades bara om de hade en månadskonsumtion på mer än 400 kWh, vilket få har. Om man däremot inkluderar föreningens fastighetsel för exempelvis gemensam belysning, hissar och tvättstuga kommer även bostadsrättshavare upp i en betydande energianvändning. Därför är det välkommet att det nya högkostnadsskyddet som regeringen och Svenska kraftnät presenterade den 27 oktober även omfattar bostadsrättsföreningar. Men det är viktigt att regeringen redan nu planerar för en mer långsiktig lösning.

Nyligen höjde Ellevio elnätsavgiften i Stockholm, och det finns risk för att avgiften fortsätter stiga. Vid årsskiftet väntas nästa smäll, när de kommunala bolagen Stockholm Exergi och Stockholm Vatten och Avfall höjer taxan för fjärrvärme och vatten med 8 respektive 25 procent. Det ekonomiska trycket ökar således ytterligare.

För att hjälpa bostadsrättsföreningar att överleva en exceptionell tid med svårigheter, vill HSB och Riksbyggen i Stockholm se följande initiativ och åtgärder från den nya regeringen och den nya majoriteten i Stockholms stadshus:

Utforma ett långsiktigt stöd för energieffektivisering – Att även bostadsrättsföreningar nu ska omfattas av högkostnadsskyddet för höga elpriser är bra. Men stödet är en kortsiktig lösning och på sikt behövs ett nytt stöd för fastighetsägare, som både möjliggör och intensifierar bostadsrättsföreningars gröna omställning.

Hitta en lösning för att hålla nere elnätsavgiften – Mot bakgrund av stigande elpriser höjde Ellevio elnätsavgiften i Stockholm den 1 oktober. En höjning som i förlängningen drabbar bostadsrättshavare. För att motverka detta beslutade Svenska kraftnät nyligen om reducerade stamnätsavgifter för nätägarna om 11 miljarder kronor. Men det räcker inte, enligt nätägarna. Nu behöver båda parter ta ansvar för att komma överens om en modell som håller nere elnätsavgifterna under vintern.

Avvakta taxehöjningar för värme och vatten – Vi är medvetna om de långsiktigt stora investeringsbehoven, bland annat i vattenledningsnätet. Men de aviserade prishöjningarna på fjärrvärme och vatten från Stockholms stads kommunala bolag Stockholm Exergi och Stockholm Vatten och Avfall kommer högst olägligt. Genom att i bästa fall avvakta, eller i värsta fall indexera höjningen kan den nya majoriteten i Stockholms stadshus mildra den negativa effekten för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar.

Med dessa åtgärder får styrelser och boende i Stockholms bostadsrättsföreningar ett visst ekonomiskt andrum, och större möjlighet att få ihop såväl föreningens som den privatekonomiska budgeten på sikt. 

Jenny Hjalmarsson
Ordförande HSB Stockholm

Lars-Olof Pettersson
Ordförande Riksbyggens intresseförening Stockholm