På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

När får man neka medlemskap?

När får styrelsen egentligen neka medlemskap? 
HSBs juridiska experter reder ut begreppen.

När ska vi neka medlemskap?

En köpare av en lägenhet i vår förening har låg inkomst och 15 betalningsanmärkningar. På vilka grunder kan vi neka medlemskap? Eva Sörqvist, fastighetsjurist på HSB Riksförbund, svarar:

Som huvudregel ska en medlemskapsprövning alltid ske när en bostadsrättslägenhet byter ägare, oavsett om förvärvet sker genom köp, gåva, arv eller bodelning. Styrelsen ska pröva frågan om medlemskap, normalt inom en månad. Antingen fattas beslut på styrelsemöte eller så kan styrelsen ha delegerat åt en viss person att sköta medlemskapsprövningen.

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns det ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att föreningen ska vara skyldig att bevilja medlemskap. Om föreningen vill vara generösare med att bevilja medlemskap så är det upp till föreningen, men det är värt att tänka till innan man tillämpar en generösare syn på medlemskap och tänka på att då behandla nästa förvärvare lika.

Av bostadsrättslagen och HSB normalstadgar framgår att föreningen inte får vägra medlemskap om villkoren i stadgarna är uppfyllda och om föreningen ”skäligen bör godta” förvärvaren som bostadsrättshavare.

Villkor i stadgarna

I HSB normalstadgar (§ 5 i 2011 års stadgar) framgår att man för att bli medlem ska vara medlem i HSB. Med det avses att man ska ha betalat medlemsavgift till den regionala HSB-föreningen. Andra villkor som accepterats av lagstiftaren är till exempel en åldersgräns om 55 år (så kallat seniorboende).

”Skäligen bör godta”

Vid bedömningen av om föreningen ”skäligen bör godta” någon som medlem är det av stor vikt att förvärvaren av bostadsrättslägenheten själv kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Det är bra att ha som rutin vid medlemskapsprövningen att göra en kreditupplysning på förvärvaren. Ett flertal betalningsanmärkningar kopplade till boende kan utgöra skäl att neka medlemskap, även om inkomsten i sig är tillräcklig, då betalningsvilja kan saknas. Utöver hänsyn till den ekonomiska situationen för förvärvaren kan viss hänsyn också tas till förvärvarens personliga kvalifikationer.

Om personen till exempel nyligen har stört vid boende i föreningen så kan eventuellt medlemskap nekas. Det är dock ofta svårt att neka medlemskap på den här grunden. Ett förvärv i rent spekulativt syfte kan skäligen inte behöva godtas och medlemskap kan nekas. Det kan dock vara svårt att bevisa detta.

Andra grunder till nekande är:

  • Om förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten.
  • Om flera personer ska äga andelar av bostadsrätten. Medlemskap kan inte vägras på denna grund om bostadsrätten efter förvärvet kommer att innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer.

Rätt till medlemskap

Det finns en grupp som alltid har rätt till ett medlemskap:

  • En kommun eller landsting som förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet.
  • Då förvärvaren av en bostadslägenhet är en närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren. Då förvärvaren av en bostadsrätt är en make, har denne rätt till medlemskap om hen uppfyller villkoren i stadgarna, såsom kravet på medlemskap i HSB.

Delgivning av beslut

Vid nekat medlemskap är det viktigt att förvärvaren delges information om beslutet. Förvärvaren har då en månad på sig att få frågan prövad i hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan i sin tur överklagas till Svea hovrätt.