På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Styrelsearvode – vad gäller?

Vilka parametrar ska avgöra arvodesnivån för styrelseuppdrag och vad är egentligen rimligt?

Vem ska avgöra arvodesnivån?

Reglerna ska fastslås av stämman. Majoriteten av medlemmarna, bör på stämman besluta om ett totalbelopp för styrelsen. Fördelning av totalt styrelsearvode beslutas normalt av styrelsen själv. För att undvika jävsituationer kan även valberedningen ges i uppdrag att föreslå fördelning av arvoden. För att undvika att styrelsen ska tala i egen sak kan en summa fastslås och kopplas till ett index, exempelvis inkomstbasbeloppet. Styrelsen kan därefter på egen hand fördela summan bland ledamöterna.

– Genom indexregleringen justeras summan automatiskt i en takt som följer samhällsutvecklingen i stort. Punkten måste dock upp på dagordningen varje år och beslut ska fattas, men arvodets storlek behöver inte bli föremål för ny diskussion varje gång, säger Bengt Skånhamre på HSB Malmö.

Påverkar arvodet graden av engagemang?

Absolut. Ett rimligt och bra arvode påverkar motivationen att lägga ner tid och kraft i sin bostadsrättsstyrelse.

– Det är viktigt att det inte är ett ideellt uppdrag eftersom graden av engagemang påverkas av arvodet. Men det får inte heller bli en lön som gör att man blir beroende av uppdraget. Man ska stå fri i den här typen av uppdrag, säger Stefan Falkenstad på HSB Stockholm. 

Vilka parametrar bör avgöra arvodesnivån?

Framförallt är det två parametrar som påverkar: ansvar och engagemang. En del av arvodet är för ett specifikt ansvar (till exempel ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare) och den andra delen hur mycket engagemang (tid) ledamoten lägger ned på uppdraget. Ordförande har större ansvar och bör därför ha ett högre arvode. Beloppet för sammanträdena bör däremot vara detsamma för alla.

Frågan om arvodesnivå kan bli känslig då styrelsen själv ska sätta arvoden för den egna och styrelsekamraternas respektive insatser. Det är svårt att värdera sitt eget arbete i förhållande till andras.

- Det är dina grannar som betalar arvodet du får som styrelseledamot. Precis som inom övrig föreningsverksamhet kommer arvodesfrågan väldigt nära. Föreningslivet är uppbyggt på ideell verksamhet och att ta betalt är historiskt lite fult. Trots att arvodesbelopp sällan motsvarar någon högre timpeng, blir frågan därför känslig, säger Henrik Wolfbrandt på HSB Göteborg.

Vad är ett rimligt arvode?

Medlemmarna ska besluta om ett totalbelopp på stämman. Ett basbelopp per 100 lägenheter är vanligt förekommande. Arvodena för ett sammanträde skiljer sig mellan 500 och 1 000 kronor.

En del föreningar tar en stor del av det totala arvodet och fördelar ut som mötesarvode. I de fallen kan man säga att det i mötesarvodet även ingår det arbete man lägger ner i föreningen mellan styrelsemötena. I andra föreningar gör man tvärt om och har inga eller mycket låga mötesarvoden.

För att förtydliga arvodets koppling till graden av ansvar och engagemang kan det vara bra att dela upp arvodena i tre delar: fasta arvoden för möten och för uppdragets ansvarsområde samt timersättningar för extra uppgifter, till exempel ansvar för ett stambyte.

Många av HSB-föreningarna kan hjälpa till med statistik och referensföreningar gällande arvodets storlek.

Varför varierar arvodet mellan olika föreningar?

Storlekarna på bostadsrättsföreningar skiljer sig åt från en handfull lägenheter till uppåt 1 000 lägenheter. Det innebär helt skilda förutsättningar i styrelsearbetet mellan föreningar runt om i landet. Föreningens storlek, verksamhetens omfattning, vad som är på gång (till exempel stambyte) påverkar styrelsens utmaningar, arbetsbelastning, ansvar och engagemang.