På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Styrelsens ansvar i bostadsrättsföreningen

Har ni koll på alla bitar? Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innefattar en hel del ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner utan även för att föreningen följer lagen och ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet.

Fastighetsägande

Som styrelsemedlem äger och företräder du föreningens fastighet. Du räknas som fastighetsägare och med det kommer ett stort ansvar. Dels ansvarar du för fastigheten och alla dess tekniska funktioner, men du har också ett indirekt ansvar för miljön i och omkring fastigheten samt för de boendes hälsa och säkerhet. Detta regleras bland annat i miljöbalken och innebär till exempel att du som fastighetsägare har ansvar för att föreningen följer gällande lagar, så kallad egenkontroll. Med ansvaret för hälsa och säkerhet kommer skyldigheter som att skotta bort snö och is på fastighetens tak, att hålla skadedjur borta och att se till att huset har ett fullgott brandskydd.

Arbetsgivaransvar

Om ni har anställda i föreningen, exempelvis fastighetsskötare eller städare, räknas ni som arbetsgivare och är skyldiga att följa arbetsmiljölagstiftningen. Det betyder bland annat att ni måste vidta åtgärder för att de anställda har en säker arbetsmiljö. Som anställd räknas alla som får någon form av ersättning, även om det bara är ett avdrag på avgiften för exempelvis en vicevärds arbete. Ett sätt att slippa arbetsgivaransvaret är att lägga ut tjänsterna på en extern leverantör.

Underhåll

Styrelsens främsta uppgift är att ta hand om fastigheten och dess skötsel. I det arbetet ingår skyldigheten att upprätthålla en underhållsplan för att säkerställa att fastigheten sköts på bästa sätt. I underhållsplanen ska det finnas både kort- och långsiktiga åtgärder och den ska vara ett levande dokument.

Ekonomi

I HSBs stadgar står det bland annat att styrelsen ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen på bästa sätt. I enlighet med stadgarna ska styrelsen lämna in en årsredovisning och protokoll samt övrigt underlag för revision senast en månad före föreningsstämman. Årsredovisningen ska godkännas av styrelsen och undertecknas av ordinarie ledamöter. Styrelsen ska dessutom upprätta och följa en årlig budget. Som styrelsemedlem kan du bli skadeståndsskyldig om du har varit oaktsam med föreningens medel.

Miljö och hållbarhet

Miljöbalken ställer krav på att fastighetsägare ska förbruka så lite resurser som möjligt samt välja de miljövänligaste alternativen i mesta möjliga mån. I andra paragrafen i HSBs normalstadgar står det att bostadsrättsföreningar ska värna om miljön och i all sin verksamhet verka för en hållbar utveckling. Detta är styrelsens ansvar och det kan handla om allt från att sänka föreningens el- och vattenförbrukning till att skapa möjlighet för återvinning och ställa miljökrav vid upphandlingar av tjänster.

Allmän trivsel

Sist men inte minst har styrelsen ett ansvar för den allmänna trivseln i föreningen. Det handlar om att hålla i ordningsfrågor, som att miljön i och runt om fastigheten är ren, att återvinningsrummen är rena, att trasiga och övergivna cyklar tas om hand och fraktas bort från cykelförråd och att upprätthålla regler för grillning, störningsärenden och liknande. Styrelsen är även skyldig att ta tag i konflikter mellan medlemmar kring trivselstörande saker. 

Den viktiga egenkontrollen

Som fastighetsägare är ni enligt lag skyldiga att genomföra egenkontroller i er fastighet. Vissa områden kräver kontroller av en person med särskild kompetens, exempelvis hissar och ventilation, medan andra områden kan kontrolleras av styrelsen, som hantering av avfall. Se till att upprätta en tidplan för egenkontroll och dokumentera alla kontroller. Det minskar kommunens behov av att granska verksamheten och föreningen kan då spara pengar genom att slippa avgiften för kommunens tillsynsarbete.

Inte koll på alla bitar? Lugn! HSB har Sveriges största tjänsteutbud och hjälper gärna till.