Välkommen till brf Slätten

Brf Slätten ligger centralt i Tullinge. Föreningen består av 253 lägenheter varav 117 på Nyängsvägen och 136 på Nibblevägen.

Adress:
co/Allabrf
Mailbox 2452
111 75 Stockholm
styrelse@brfslatten.se

Att bo i bostadsrätt 

Att bo och vara medlem i en bostadsrättförening innebär att man tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen äger de fastigheter som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för fastigheter och mark fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader och utgifter betalas gemensamt av oss medlemmar.

 

Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrätt. Det är därför viktigt att alla vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning som till exempel tvättmaskiner, portar, buskar, träd, cykelparkering, föreningslokal osv. 

Löpande information

På bokningstavlan i trappuppgången kan du ta del av portinformation där styrelsen sammanställer nyheter från föregående möte. För mer löpande information kan du hålla dig uppdaterad här på vår hemsida. Här hittar där du bland annat stadgar, stämmoprotokoll, årsredovisning mm. 

 

Styrelsen 2023/2024

Ordförande                                       Eva Mårtensson

Vice ordförande                                Petra Vesterlund
Ekonomiansvarig                             Lea Pesonen

Sekreterare                                      Gustav Girard Johnsson

Ledamot                                           Anna Andersson      

Ledamot                                           Elisabeth Hylander
Ledamot                                           Kevin Önder

Ledamot                                           Sven Karlsson

HSB-ledamot                                    Tarik Taylan

 

Revisor                                              Bo Revision AB

Intern revisor                                     Jan-Eric Conradsson

 

Valberedning, ordförande                 Kristin Husén

Valberedning                                    Nadin Habbal
                             
Fritidskommitté                                  Vakant
För närvarande finns inte någon aktiv fritidskommitté i vår förening. Så känner du för att arbeta i föreningen så finns det plats för dig. Vid intresse kontakta styrelsen.

 

Styrelsen
En styrelse ska ha minst tre medlemmar och dessa utses på föreningsstämman efter förslag från valberedningen. Rollerna fördelas antingen där eller på ett separat styrelsemöte, allt enligt föreningens stadgar. Enligt lag krävs en ordförande, övriga befattningar framgår av stadgarna. Styrelsen väljs för en bestämd tidsperiod, vanligtvis mellan ett och två men max fyra räkenskapsår.
Styrelsen ska driva angelägna projekt och förvalta föreningens fastigheter på ett sätt som bäst tar medlemmarnas ekonomiska intressen tillvara.

Ordförande
Leder arbetet, bevakar att styrelsen sköter sig, kallar till sammanträden och ser till att de hålls på ett korrekt sätt och protokollförs. Ordföranden ser även till att besluten som fattas verkställs och har vid lika röstetal utslagsröst. Ordföranden har det yttersta ansvaret och kan ställas till svars.

Vice ordförande
När styrelsens ordinarie ordförande är frånvarande träder vice ordförande in och axlar dennes ansvar och utför dennes uppgifter. När ordinarie ordförande finns tillgänglig fyller den vice ordförande samma funktion som övriga ordinarie ledamöter.

Ekonomiansvarig
Ser till att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt och ansvarar bland annat för bokföring, budgetförslag och bokslut. Kassören har många viktiga uppgifter och en del föreningar väljer att lägga ut dessa externt. I de fallen fungerar styrelsens ekonomiansvarige som länk mellan den externa och styrelsen.

Sekreterare
Sekreteraren har en administrativ roll och har vissa specifika uppgifter. Bland dessa ingår att förbereda styrelsesammanträden och föreningsstämmor, att föra protokoll, att få dessa undertecknade och att förvara föreningens viktiga dokument på ett säkert sätt.


Ledamöter
Fungerar som ett stöd för ordföranden och utför de uppgifter som delegeras. HSB erbjuder medlemsförmånen HSB-ledamoten. Det är en av HSB utsedd ledamot med syfte att stötta styrelsen i det löpande arbetet. Kontakta er regionförening för mer information om förmånen.

HSB-ledamot
HSB-ledamoten är en del av styrelsen och en resurs i det löpande arbetet som bidrar till att allt utförs mer professionellt, samtidigt som det blir enklare och roligare. Dennes kunskaper omfattar allt från de kooperativa principerna och bostadsrättsjuridik till ekonomi och förvaltning. Styrelsen får ett stöd att luta sig mot och specialkompetenser som hjälper bostadsrättsföreningen att utvecklas åt rätt håll. 

Revisor

Revisorn ska i efterhand granska den verksamhet som styrelsen bedrivit. I samarbete med förvaltarens revisor går de igenom föreningens årsredovisning och bokslut.


Valberedning
Valberedningen har en mycket viktig funktion att ta fram förslag till ledamöter för en väl sammansatt föreningsstyrelse.


Fritidskommitté
Fritidskommittén har till uppgift att skapa trevliga aktiviteter för de boende inom brf Slätten. Det kan till exempel vara olika festligheter eller hobbyverksamheter.