Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Guide till avfallshantering för fastighetsägare

Som fastighetsägare behöver ni ha koll på kraven i Avfallsförordningen och tillhörande föreskrifter. Det är en snårig lagstiftning, som dessutom uppdaterades med ytterligare krav i augusti 2020. Därför har HSB Södertörn har tagit fram en sammanfattning av avfallskraven som gäller fastighetsägare.

Sortera rättLäs mer nedan eller ladda ner hela guiden som ett informationsblad här!

Sortering av hushållsavfall

Som boende i en bostadsrättsförening tillkommer krav på att sortera hushållsavfallet.

Boende i en bostadsrättsförening har krav på sig att avfallet ska sorteras, det framgår av Avfallsförordningen.
Sortering ska ske gällande:

imagept42.png Förpackningar (glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar delas upp)

image4c4g8.png Papper och tidningar

image52dyp.png Farligt avfall (elektronik, kablar, batterier, ljuskällor, tryck behållare
        (sprayflaskor), läkemedel, nagellack och andra kemikalier

image8bydj.png Restavfall (vanliga soppåsen). I de fall matavfallsinsamling
        tillhandahålls ska matavfallet separeras från restavfallet

imagewvf9d.png Grovavfall

Bostadsrättsföreningen måste tillhandahålla kärl för restavfall och bör tillhandahålla möjlighet att göra sig av med grovavfall (kan lösas genom container vid något tillfälle per år). Om föreningen inte tillhandahåller kärl för förpackningar, sorteras och lämnas de på en återvinningsstation, medan farligt avfall lämnas till en återvinningscentral som tar emot farligt avfall, med undantag för läkemedel som lämnas till apotek.

Vid renovering där rivnings- och byggavfall uppstår har den som renoverar ansvar för att sortering sker. Se särskilt rubriken
”Rivnings- och byggavfall”.

Sorteringsguide finns på: www.srvatervinning.se/sorteringsguide (för Södertörns kommuner på fastlandet) respektive: https://gotland.se/95624 (för Gotland).

Transportör av avfallet

Det avfall som räknas som kommunalt avfall får endast den av kommunen upphandlade avfallstransportören ta hand om.

Det avfall som räknas som kommunalt avfall får endast den av kommunen upphandlade avfallstransportören ta hand om, dvs SRV Återvinning AB i Södertörns kommuner på fastlandet och Urbaser AB på Gotland.
Kommunalt avfall är:

imageyf1qp.png Förpackningar och returpapper från hushållen

image0d73j.png Restavfall från hushållen

imagee8yy9.png Farligt avfall från hushållen


För hämtning av avfall som inte kommer från hushållen (t.ex. vidrenovering av gemensamma utrymmen) kan bostadsrättsföreningen upphandla valfri transportör med tillstånd för transport avavfall respektive farligt avfall.

Farligt avfall från fastigheten
I alla fastigheter produceras farligt avfall, t.ex. vid byte av ljuskällor i ett trapphus eller vid inoljning av utemöbler. Det farliga avfallet räknas som ett verksamhetsavfall eftersom det inte kommer från hushållen. Verksamhetsavfall måste hållas skiljt från hushållens farliga avfall och får alltså inte läggas i samma kärl. Därför behövs ett utrymme och särskilda kärl för det farliga avfallet som kommer från fastigheten. Allt farligt avfall ska förvaras så att obehöriga ej har tillträde till det.

Farligt avfall från fastigheten måste dessutom dokumenteras och rapporteras. Det finns krav på att uppgifter om avfallet (exempelvis avfallskod och vikt) ska antecknas, liksom att ett transportdokument ska fyllas i inför hämtning av det farliga avfallet. Anteckningarna som förts ska rapporteras in till Naturvårdsverkets avfallsregister senast 2 dagar efter borttransporten. Anteckningarna ska sparas i kronologisk ordning i 3 år.

När HSB Södertörn utför fastighetsskötsel ser vi till att detta sker genom separat tjänst från en avfallstransportör. Kunden vidarefaktureras för denna tjänst.

 

Rivnings- och byggavfall

Rivnings- och byggavfall kan uppstå både när en enskild boende renoverar och vid renovering av gemensamhetsytor. Oavsett måste avfallet sorteras vid källan.

Rivnings- och byggavfall kan uppstå både när en enskild boende renoverar och vid renovering av gemensamhetsytor. Oavsett gäller att avfallet måste sorteras vid källan i (minst) följande fraktioner:

imagewc4eq.png Trä
imageemlb7.png Mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
imagexhqujj.png Metall
imageabyej.png Glas
imagedixcw.png Plast
imagef5dqh.png Gips
imageq0tpn.png Farligt avfall (kablar, armaturer, elektronik osv)

När bostadsrättsföreningen renoverar bör detta skrivas in i
anbuds- eller offertförfrågan till entreprenörerna, samt tydliggöras i avtal med vald entreprenör.

Observera att kravet gällande anteckning, transportdokument och rapportering till avfallsregistret även gäller farligt avfall som uppstått vid rivnings- och byggentreprenad.

Boendes dumpade farliga avfall
Dumpat farligt avfall kan till exempel hittas vid en vindsröjning, soprumsplockning, eller vid rondering i allmänna utrymmen och på gårdar. Farligt avfall som fastighetsskötaren hittar i bostadsområdet som kommer från de boende klassas som kommunalt avfall, vilket innebär att bara kommunen eller den kommunen anlitar får hämta avfallet. Fastighetsskötaren flyttar/transporterar det farliga avfallet och sorterar upp det i bostadsrättsföreningens avfallsrum, eller beställer särskild hämtning av SRV Återvinning (fastlandet) eller Urbaser AB (Gotland).

Vid uthyrning av lokal till verksamhetsutövare
Hyresgästen/verksamhetsutövaren är ansvarig för sitt eget farliga avfall och detta måste hållas åtskilt från hushållens farliga avfall. Den som producerar farligt avfall i samband med en yrkesmässig verksamhet har krav på sig att föra anteckning över det farliga avfallet som de producerar samt rapportera i detta till avfallsregistret.

Varje verksamhet bör själva ansvara för sitt farliga avfall och ha egna avfallskärl och beställa hämtning när de är fulla. Naturvårdsverket har ett informationsblad som heter ”Så rapporterar du farligt avfall”.
Det kan laddas ner här och delas ut till lokalhyresgästerna.