Överlåtelse och andrahandsupplåtelse

Överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Överlåtelsen skickas till: Fastighetsägarna Service, Box 12871, 112 98 Stockholm.

Köparen ska före det att tillträde till lägenheten skett, hos styrelsen ansöka om medlemskap.

Vid överlåtelse av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift motsvarande 3,5 procent av prisbasbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Detta gäller inte bara vid köp utan även vid arv, gåva eller annan form av överlåtelse. 

Föreningen betalar in medlemskap för samtliga medlemmar till HSB. Vad HSB-medlemskapet innebär kan du läsa mer om i broschyren "Ditt medlemskap i HSB ger dig många fördelar" under "Blanketter och informationsmaterial". 

 

Pantsättning och pantsättningavgift

En bostadsrättslägenhet betraktas som lös egendom och kan tas i pant för skuld. Vem som helst kan ta ett lån med bostadsrättslägenheten som pant under förutsättning att bostadsrättshavaren medger att bostadsrätten får tas i pant. För pantsättning tar föreningen av pantsättaren ut en pantsättningsavgift med 1,5 procent av prisbasbeloppet vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Tillträde

Vid tillträdet blir köparen formellt ägare av bostaden. Det är då köparen får nycklarna och kan flytta in. Fram till tillträdet har säljaren ansvaret för bostaden. Så snart tillträdet ägt rum, alltså den dag då köparen, säljare och mäklare kommit överens om att köparen ska ta över bostaden, går ansvaret för bostaden över till köparen. 

Andrahandsupplåtelse

Med andrahandsupplåtelse avses att lägenheten upplåts till annan för självständigt brukande. Det saknar betydelse om upplåtelsen sker utan att hyra tas ut eller om upplåtelsen sker till närstående. Att ha någon inneboende hos sig räknas däremot inte som andrahandsupplåtelse.

 

Andrahandsupplåtelse kräver styrelsens tillstånd. Blankett för ansökan finns under "Blanketter och informationsmaterial". Där finns även en mall för avtal mellan bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen. Ansökan ska skickas till Fastighetsägarna Service, Box 12871, 112 98 Stockholm. 

Ny ansökan ska ske vid byte av andrahandshyresgäst eller vid önskan om förlängning. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning för en period om högst ett år i taget.

Om styrelsen inte beviljar ansökan kan bostadsrättshavaren ansöka om att få hyresnämndens tillstånd till upplåtelsen. 

Styrelsen godkänner andrahandsupplåtelser i enlighet med praxis i hyresnämnden. Skäl kan exempelvis vara: 

  • Om bostadsrättshavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Provsamboende
  • Uthyrning till närstående
  • Om bostadsrättshavaren vill vänta med försäljning i väntan på bättre marknadsförutsättningar

Skälen för upplåtelse har inte ansetts väga tillräckligt tungt vid upplåtelse enbart av ekonomiska skäl såsom upplåtelse under korta perioder i semestertider. När bostadsrättshavaren under en längre period inte har använt lägenheten och planen är att t.ex. bo på annan ort finns det normalt inte heller tillräckliga skäl för upplåtelse i andra hand.

Föreningen tar ut en avgift med tio procent av prisbasbeloppet per år från den bostadsrättshavare som upplåter i andra hand. Om en lägenhet upplåts under del av ett år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Fakturering sker månadsvis. 

Glöm inte att kontrollera med ditt försäkringsbolag hur hemförsäkringen fungerar om du t.ex. lämnar kvar möbler eller annat i lägenheten. Kontrollera också hur bostadsrättstillägget fungerar när du hyr ut.

Läs mer om andrahandsupplåtelser i riktlinjerna från HSB som finns under "Blanketter och informationsmaterial".