Energicheck och IMD-analys

26 mars 2024 I styrelsens arbete med att hålla nere föreningens kostnader har vi under vinterhalvåret låtit utföra en genomgående undersökning av föreningens energiförbrukning, samt även tittat närmare på förutsättningarna för individuell mätning av förbrukning av vatten och el. Resultatet av arbetet sammanfattas här tillsammans med en kort beskrivning av de åtgärder som rekommenderas utifrån förutsättningarna för föreningens byggnader. För den som är intresserad finns även rapporten i dess helhet tillgänglig för nedladdning längst ned på sidan.

Energiklasser

Föreningens byggnader är i den senaste energideklarationen klassade för energiklass E. De analyser som genomförts under vintern 2024 baserar sig på 2023 års förbrukning och visar att om en ny energideklaration skulle utföras idag så skulle föreningens byggnader istället falla inom ramen för energiklass D. 

Vid nybyggnation idag så är minimikravet energiklass C. Det är möjligt, men inte säkert, att Brf Flottiljen skulle kunna nå Energiklass C genom att utföra vissa förbättringsåtgärder som presenteras längre ner på den här sidan. Samtidigt kan vi dra slutsatsen att läge, med tanke på att föreningens byggnader uppfördes i början på 1940-talet, faktiskt inte är så illa som man först kanske skulle kunna tro. Energiförbrukningen i våra gamla byggnader ligger inte så väldigt långt från de krav som idag ställs på moderna fastigheter.

El

Analysen visar att föreningens elförbrukning är ganska normal för aktuell byggnadstyp. Under andra halvan av 2023 installerades energisnåla torkskåp och tvättmaskiner. Varmvatten drogs även fram till de platser där äldre kallvattenmaskiner tidigare funnits. Åtgärderna visade sig direkt på föreningens elförbrukning som minskade succesivt under hösten. Under december månad redovisades en minskad elförbrukning med -21%.

 En riktgivande solcellsanalys visar att solceller i kombination med individuell mätning av el kan vara en intressant riktning att utforska vidare inför framtiden. Åtberbetalningstiden bedöms dock vara förhållandevis lång i jämförelse med övriga föreslagna åtgärder

Vatten

Analysen visar att föreningens vattenförbrukinng är mycket låg i jämförelse med liknande föreningar.

Varmvattenförbrukningen per lägenhet ligger på 21 m3/år, vilket ska jämföras med normalsiffror på ca 30-35 m3/år. Den låga förbrukningen i kombination med att varje lägenhet är kopplad till två olika stammar för inkommande vatten, gör att just nu kan en investering i individuell mätning av varmvatten inte motiveras.

Kostnaden för uppvärmning av varmvatten är (trots den låga förbrukningen) ändå något som styrelsen bör prioritera att titta närmare på. Anledning är de varmvattenburna handdukstorkar som finns i de flesta av föreningens lägenheter. Dessa är idag inte längre tillåtna att installera. De är kostsamma att värma upp och de medför även ökad risk för vattenskador och legionella bakterier.

Isolering och fönster

Analysen visar att isolering och fönster håller måttet och bedöms ok. Det går idag inte att kostnadsmässigt motivera några åtgärder för detta område.

Ventilation

Det går inte i dagsläget att motivera några energiförbättrande åtgärder inom detta område.

Värme

Värmen är en av föreningens i särklass största utgiftsposter. Styrelsen har därför redan påbörjat arbeten med värmesystemet.

Undercentralen har uppgraderats och värmemätare har installerats i 50% av lägenhetsbeståndet.

Energianalysen visar att energiförbrukningen för värme har minskat för helåret, men vi ser samtidigt en kraftig ökning under december 2023. Analysen och den nya utrustningen bekräftar det vi redan känner till (och som en del medlemmarna dessvärre drabbas av under den kalla vintern), nämligen att värmesystemet har obalanser. I slutänden visar det sig även i form av kronor och ören på värmeräkningen. Det här är något styrelsen kommer att behöva jobba vidare med, och det finns även med bland ett av åtgärdförslagen från analysen.

När det kommer till värme så visar analysen även ytterligare ett åtgärdsförslag, småskalig bergvärme.  Det kan vara intressant att titta närmare på framöver. Styrelsens gör dock bedömningen att vi i första hand behöver fokusera på att få balans och bra effekt i det värmesystem som står för befintlig uppvärmning av föreningens fastigheter.

Åtgärdsförslag

Det finns ännu inget beslut om vilka åtgärder som ska utföras eller i vilken ordning. Åtgärderna presenteras här för att ge en bild till föreningens medlemmar om vad objektivit sätt som bedöms vara mest intressant utifrån rådande förutsättningar när det kommer till energifrågor i Brf Flottiljens byggnader.

Åtgärd 1 översyn, injustering, avgasare, magnetitfilter samt nya termostater

Investeringskostnad 500 000 kr. Återbetalningstid 8 år Besparing 60 000 kr/år.

Åtgärd 2. Ombyggnad el till gemensam mätning IMD samt solceller

Investeringskostnad 2 500 000 kr, Återbetalningstid 14 år. Besparing 172 000 kr/år

Åtgärd 3. Avveckla VVC handdukstrokar och sätt in nya eldrvina. Inkl byte av VVC pump

Investeringskostnad 265 000 kr, Återbetalningstid 5 år. Besparing 53 000 kr/år
Åtgärden nödvändig ur säkerhetssynpunkt.

Åtgärd 4 Installation av småskalig bergvärme

Investeringskostnad 2 500 000 kr. Återbetalningstid 12 år. Besparing 210 000 kr/år

Fördjupning

För den som vill fördjupa sig ännu mer i ämnet så finns rapporten i dess helhet som en bilaga att ladda ner här ;