Renovering

Din ombyggnation/renovering kan drabba din ekonomi om du inte är noggrann. Tänk att godkännande från styrelsen krävs vid flera typer av renoveringar.

Några punkter du ska ta hänsyn innan du ska genomföra en renovering/ombyggnation i din lägenhet:

 • Arbetet ska utföras av certifierade och behöriga hantverkare på ett fackmannamässigt vis.
 • Entreprenören ska ha adekvat ansvarsförsäkring.
 • Skriftligt intyg på entreprenörens behörighet skall inhämtas av dig och godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas
 • Värme/ventilationssystem får ej påverkas.
 • Om ny innervägg monteras så ansvarar du för att ventilationsflödet bibehålls på godkända nivåer.
 • Endast kolfilterfläkt eller fläkt med mekanisk frånluft får monteras i våra lägenheter. Om ni installerar eldriven fläkt kommer ventilation hos era grannar påverkas och ni blir betalningsskyldiga för återställandet.
 • Bärande konstruktioner får ej påverkas.
 • Eventuella ritningar, konstruktionsberäkningar, besiktningar, bygglov eller andra tillstånd som krävs för renoveringen ska inhämtas och betalas av dig.
 • För att garanterat veta bärigheten på en vägg ska en konstruktör anlitas för att få ett tydligt skriftligt besked. Beskedet ska godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas.
 • Dokument i stycket ovanför ska arkiveras av dig och det kan komma att krävas in av bostadsrättsföreningen eller dess förvaltare om framtida skada uppstår. En kopia på alla dokument relaterade till din renovering ska skickas till styrelsen.
 • Renoveringen ska fotodokumenteras för eventuell framtida utredning av uppkommen skada.
 • Tänk också på att arbetet med t ex renovering ska förläggas till sådana tider att grannarna inte störs. (Se föreningens ordningsregler för närmare information.)
 • Vid arbeten i våtutrymmen är det ett krav att utföraren har alla certifikat, intyg och behörigheter som krävs för att utföra arbeten i våtrum.
 • Vid eventuell vattenavstängning har du ansvar för att avisera de grannar som berörs. Avisering ska ske minst två dagar innan planerad avstängning.
 • Borrning i fasaden vid uteplatser eller på balkonger får inte förekomma. Det kan orsaka fukt och mögelskador i våra lägenheter som du sedan blir betalningsskyldig för.
 • Du kan bli skyldig att återställa renoveringar som inte godkänts av styrelsen eller som inte har utförts enligt instruktionerna i detta dokument.
 • Om ni trots anmodan orsakar skador som uppstår i våra hus kommer ni att hållas ansvariga och stå för kostnader för felsökning och återställning av felaktig utfört arbete.

Så länge ni följer ovannämnda regler och riktlinjer uppmuntrar vi er helhjärtat till att fräscha upp och förbättra era lägenheter kontinuerligt, för allas vår trevnad men framförallt din egen!

Tänk även på att följa våra trivselregler. 

Badrumsrenovering

För renovering av badrum så gäller särskilda anvisningar för vad som gäller. Läs igenom och lämna sedan in en ansökan renoveringen till styrelsen. Blakett finns att ladda ner längre ner på sidan. 

Styrelsens krav och rekommendationer

Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande. Lämna in en arbetsbeskrivning!

Det kan du göra på två sätt:

Om du avser att ändra planlösningen eller flytta på placeringen av golvbrunn, avlopp m.m. måste du också lämna in en ritning där det tydligt framgår vilka förändringar som planeras.

Läs föreningens stadgar samt de lagar och normer som gäller!

Styrelsen kräver att man renoverar sitt badrum enligt branschregler (se nedan). Om du anlitar ett branschanslutet företag, renoverar de efter branschreglerna. HSB Stockholm kan ge tips på några sådana.

Efter att renovering av våtutrymmen är klart så behöver ni skicka in ett GVK intyg till styrelsen.
Mer information om GVK kan hittas här.

Vattenblandare

Efter flera felanmälningar av oljud från rören i ett av husen i vår förening har BRF Flygledaren bekostat en besiktning av VVS-systemet. Undersökningen visade att felet inte låg i rören utan att boende hade installerat blandare i badrummet och/eller köket som inte är anpassad för flerfamiljshus vilket orsakar oljud i vattenledningarna.Därför kommer styrelsen nu ut i samråd med VVS-firman med en rekommendation av vilka blandare som ska användas i vår förening. Det viktigaste är att blandaren ni väljer är av typen mjukstängande och de bästa och de som varar längs är av märkena FM Matsson eller Mora.

Om ni har problem med oljud i rören får ni själva avgöra huruvida ni önskar åtgärda detta i dagsläget eller avvakta. Dock ber vi er vänligen notera att eventuella problem eller skador som uppstår i framtiden på grund av att ni behållit eller satt in en ickerekomenderad blandare kommer ni hållas betalningsskyldiga för.

Golvbrunn

Styrelsen rekommenderar att man byter golvbrunn till en typgodkänd sådan eftersom våra badrum nu blivit så gamla att golvbrunnarna har tjänat ut.

Föreningen ersätter medlemmen för utbytt golvbrunn om medlemmen använt sig av ett branschanslutet företag. Detta företag lämnar ett kvalitetsdokument där det framgår att golvbrunnen är utbytt till en typgodkänd golvbrunn och att arbetet utförts enligt reglerna.

Fakturan för detta vill vi att ni ber eran hanteverkare skicka in direkt till storholmen. Till oss vill vi att ni lämnar in originalet eller en vidimerad kopia av detta kvalitetsdokument med kontonummer där pengarna kan sättas in. I dagsläget utgår en ersättning på 5000 kronor.

Tänk på:

 • att det INTE är tillåtet att bygga in rör i väggen.
 • att ventilationsdonet INTE får byggas för eller flyttas.
 • att husens betongbjälklag är tunna. De flesta får stötta upp taket under badrumsgolvet, vilket kan vara grannens tak. Om arbetet orsakar en skada på grannens tak måste detta åtgärdas på bekostnad av dig som renoverar.
 • att det INTE är tillåtet att installera vattenburen golvvärme, utan endast el.

Störningar

Badrumsrenovering medför alltid störande ljud för grannarna. Innan arbetet påbörjas ska trapphusets boende informeras.
Närmaste grannar bör muntligen informeras. Dessutom ska anslag sättas upp på anslagstavlan i trapphusets entréplan.

Anslaget ska visa:

 • lägenhetsnummer
 • bostadsrättshavarens namn och telefonnummer
 • under vilken period arbetet pågår.

Normal arbetstid är 07.00-16.00.

Kvalitetskrav

Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompetenskrav finns att hämta från följande organisationer:

Elsäkerhetsverket
Svensk Våtrumskontroll
Byggkeramikrådet
Säker Vatten AB

Föreningen ansvarar ej för av medlem utfört arbete eller för framtida skador orsakade av medlemmens renoveringsarbeten. Detta ansvar förblir alltid hos bostadsrättshavaren.