Föreningen

Här hittar du beskrivning av de olika delar som föreningen består av och vad de gör.

Föreningens viktigaste del är de boende. Dessa beslutar i övergripande frågor på stämman, såsom val av styrelse. Det finns två typer av stämmor: ordinarie årsstämma och extrastämma.

Styrelsen är ansvarig för den löpande förvaltningen av föreningen, inklusive ekonomin.

Som ett stöd för hela föreningen finns revisorer. Dessa granskar bland annat styrelsens arbete samt lämnar revisionsrapport och rekommendation om ansvarsfrihet.

Valberedningen lämnar förslag till stämman på vilka som ska ingå i styrelsen resp vara revisorer. Det normala är att valberedningens förslag antas, men stämman får välja annorlunda.

I menyn till vänster kan du hitta mer information om Hammarby Strand.