Stämman

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Där får medlemmarna fatta övergripande beslut, såsom stadgeändringar och val av styrelsen.

Det finns två typer av stämmor, dels den ordinarie årsstämman och dels extrastämma.

Vid den ordinarie stämman fattas beslut om bland annat föregående års bokslut, styrelsens ansvarsfrihet för föregående år och val av ny styrelse.

Vid en extrastämma tas vissa specifika frågor upp för beslut i frågor som inte kan vänta till den ordinarie stämman. Extrastämmor är inte särskilt vanliga.