Påverka

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har juridiskt sett samma rättigheter och skyldigheter.

Du har själv möjlighet att påverka vad som sker i föreningen genom att engagera dig. Man kan påverka på olika sätt. Genom att engagera sig i styrelsen, lämna motioner eller ingå i föreningens trädgårdsgrupp.

Varje år håller föreningen en ordinarie föreningsstämma. På stämman går man igenom föregående års räkenskaper, väljer styrelse och beslutar avseende de motioner som inkommit till stämman. Beslut fattas även avseende särskilda frågor som styrelsen hänskjutit till stämman.

Följande fyra organ kontrollerar och/eller tar hand om förvaltningen av föreningen:

  • Föreningsstämman – föreningens högsta beslutande organ där alla medlemmar har rätt att närvara och rösta.
  • Styrelsen – leder föreningens arbete under året och ansvarar för den direkta förvaltningen.
  • Revisorerna – har till uppgift att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning.
  • Valberedningen – ska förbereda de val som sker på föreningsstämman genom att tillfråga och föreslå kandidater.