Stadgar

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet.

På ordinarie stämmor i april 2017 och 2018 röstade föreningen igenom förändringar av HSB normalstadgar från 2011 med anpassningar i §5, §12, §27, §31 och §32. Anpassningarna mot tidigare avser främst:

  • avgift för andrahandsupplåtelser
  • tidpunkt för kallelse till föreningsstämma
  • möjlighet för styrelsen att kalla till stämma och informera via elektroniska hjälpmedel
  • närvarorätt på stämma
  • regler för ombud och biträde
  • tidsfrist för revisorns berättelse
  • tidsfrist för styrelsens publicering av material inför stämma
  • införande av möjlighet för styrelsen att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling. Vid ändring av lagtexten medför detta i många fall att stadgarna måste revideras.