Kallelse till extra föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Myrstacken

07 augusti 2023 Härmed kallar styrelsen medlemmarna i bostadsrättsföreningen Myrstacken till extra föreningsstämma. TID: Den 21 augusti 2023 kl. 18:30 PLATS: Föreningens innergård på Torbjörn Klockares gata (vid dåligt väder kommer stämman att äga rum i torkrummet i föreningens gemensamma tvättrum)

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
10. Godkännande av föreningsstämmans beslut 2023-05-23 att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen.

Varmt välkommen! /Styrelsen


Till nyhetslistan