Föreningens organisation

Föreningsstämman är högsta beslutande instans och på den har alla medlemmar rösträtt, dock endast en röst per bostadsrätt. Ordinarie förningsstämma hålls vanligtvis i maj varje år. Om du vill att något ärende ska behandlas på stämman lämnar du in en motion i föreningens brevlåda innanför porten på Torbjörn Klockares Gata 21 senast sista februari. Vid behov kan även extrastämmor hållas. Andra förslag och ärenden kan också lämnas i föreningens brevlåda eller ställas till ordförande i styrelsen. Kontaktinformation finns på anslagstavlorna i trapphallarna.

Enligt föreningens stadgar utser föreningsstämman en styrelse som ansvarar för föreningens och fastigheternas skötsel och ekonomi. Det är viktigt att alla medlemmar är med på föreningsstämman och röstar fram en styrelse som tillgodoser medlemmarnas intressen. Styrelsemedlemmar utses normalt för en period om två år. Styrelsens storlek kan variera. Den får enligt stadgarna bestå av högst elva ledamöter och fyra suppleanter, varav en ledamot och högst en suppleant för denna väljs av HSB Stockholm.

Föreningsstämman utser också enligt stadgarna en föreningsvald revisor som kontrollerar styrelsens arbete samt en suppleant för denna. Föreningsstämman utser också enligt stadgarna en valberedning som vanligtvis består av högst två personer varav en är sammankallande. Revisor och suppleant samt valberedning utses för en period om ett år.

Förslag på styrelseledamöter och andra roller i föreningen lämnas till valberedningen, så kontakta de som sitter i valberedningen om du är intresserad av att delta i föreningsarbetet eller har förslag på någon annan person. Kontaktinformation till de som sitter i valberedningen finns på anslagstavlorna i trapphallarna.