Föreningsstämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman behandlar bland annat val av styrelse, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och motionsbehandling.

Motioner till stämman

Du som är medlem i föreningen har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa förslag kallas för motioner. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar bjuds in och har rätt att vara med och fatta beslut kring förslaget. Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före december månads utgång.

Hur du skriver en motion kan du läsa mer om i instruktionen Så skriver du en motion

Förslag till mall för motion:

Motion till HSB Brf 53 Gräslöken föreningsstämma den ÅÅÅÅ-MM-DD      

 En rubrik som är informativ och tydlig

 Bakgrund

 Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.

Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

Förslag till beslut

Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande

Avsluta med:

Jag föreslår föreningsstämman att besluta att.......

Uppsala ÅÅÅÅ-MM-DD

 ____________(Din underskrift)         _____________ (föreningens tresiffriga lägenhetsnummer)

Namn                                                  Lghnr

Kallelse

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Föreningsstämman får som huvudregel inte fatta beslut i ärenden som inte varit upptagna i kallelsen. 

Kallelse till ordinarie stämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår (januari-juni). Kallelse till stämma sker genom information i brevlådan och anslag i servicehusen. 

Rösträtt vid stämman

På stämman har bostadsrättshavarna rösträtt. Om mer än en person äger en bostadsrätt tillsammans har de ändå enbart en röst på stämman. Om samma person äger mer än en bostadsrätt har han/hon ändå en röst på stämman. För att få rösta på stämman måste man ha fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen, t ex inte ha rest på en eller flera avgifter. 

Ordförande vid stämman

Stämman väljer ordförande men föreslagen ordförande brukar vara en som inte bor i föreningen eller har förtroendeuppdrag i föreningen för att undvika partiskhet. Ordföranden leder stämman så som det framgår i stadgarna och i övrigt enligt praxis.

Röstning vid stämman

Som det brukar gå till så kollar ordföranden först genom acklamation, dvs lyssnar på deltagarnas ”ja” och om det går att höra ett tydligt svar. Deltagarna kan alltid begära att en votering ska ske, dvs att man räknar antalet röster.

Då en fullständig votering ofta är tidsödande så genomförs därför oftast en försöksvotering med handuppräckning eller genom att hålla upp röstkort. Föreningen brukar dela ut röstkort i samband med avprickningen. Ordföranden kontrollerar om det finns ett tydligt svar i hand/röstkortsuppräckningen och meddelar resultat, även vid en försöksvotering kan deltagarna begära votering/rösträkning och då skall en fullständig räkning genomföras.

Fullständig räkning genomförs antingen som öppen votering genom att röstlängden gås igenom och varje deltagare svarar ja eller nej. Eller genom sluten votering där varje medlem lämnar in en skriftlig, ej undertecknad, röstsedel, hopvikt så att rösthemligheten bevaras och medlemmen bockas av mot röstlängden.

Protokoll

Ordföranden vid föreningsstämman ska se till att det förs protokoll. Protokollet ska undertecknas av stämmoordföranden och av valda justerare. Senast tre veckor efter föreningsstämman ska det justerade protokollet finnas tillgängligt för medlemmarna på Mitt HSB och på expeditionen. 

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran om extrastämmaska ange vilket ärende som ska behandlas.