Ordnings- och Trivselregler

Här följer några grundläggande regler för den allmänna trivseln i föreningen. Utförligare regler finns i föreningsstadgarna.

Tänk på att ta hänsyn till grannarna. Respektera tystnad i lägenheten före 06.00 och efter 22.00. Ska du ha fest meddela då dina grannar i förväg.

Hundar ska vara kopplade och heller inte rastas inom bostadsområdet. Tänk också på era grannar, dvs ha inga ensamma hundar skällandes på altaner, balkonger och loftgångar.

Mopedåkning är förbjudet inom hela området. Undantaget till och från uppställningsplats.

Markisväv på altaner och balkonger får uppsättas endast med färg och mönster som godkänts av styrelsen.

Inglasning av balkong ska godkännas av styrelsen och byggnadsnämnd.

Medlemmen får inte utan styrelsens eller förvaltarens medgivande ta bort planterad häck vid sin altan. Bostadsrättsföreningen sköter samtliga häckar inom området.

Medlem får, på egen bekostnad, på insida av häck vid altan montera staket enligt av styrelsen fastställt utförande. Medlem skall vårda sådant staket. 

Medlem får ej avlägsna betongplattor på uteplatser.

Piskning av mattor eller sängkläder genom fönster och från altaner och balkonger är förbjudet.

Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnaderna, dvs på altaner, balkonger och loftgångar, är förbjudet efter rekommendation av brandmyndigheten. Grillning får ske på behörigt avstånd från byggnaderna och tänk då på att ta hänsyn till dina grannar. Medlem är ansvarig för skada förorsakad av brand i samband med grillning.

Parkering av motorfordon inom bostads- och garageområdet är förbjuden längre tid än tio (10) minuter. Därefter kan parkeringsbot utfärdas av anlitat parkeringsföretag. Endast absolut nödvändig varu- och persontransport inom bostadsområdet får ske. Vid sådan transport skall tillses att körväg inom bostadsområdet inte blockeras och därefter skall motorfordonet utan dröjsmål avlägsnas ut ur bostadsområdet. Grindar vid in- och utfarter öppnas med servicenyckel.

Antenner/paraboler får icke uppsättas inom bostadsområdet utan särskilt tillstånd från styrelsen.

Medlem är skyldig att rätta sig efter lämnade föreskrifter och uppsatta vägtrafikskyltar beträffande parkering och uppställning av motorfordon, husvagnar och släpkärror inom föreningens områden. Likaså regler och bestämmelser för att hyra garage.

Matning av fåglar på altaner och balkonger får inte ske.

Iaktta sparsamhet vid förbrukning av värme, varm/kallvatten samt centralt tillhandahållen elström.

Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas slamma igen. 

Droppande kranar och radiatorventiler skall åtgärdas. Beställning om åtgärdande/rensning kan göras via vicevärden. Medlem skall vara uppmärksam på tätskikt i badrum - särskilt på tätskiktens skarvar och överlappningar invid och bakom badkar.

Påfyllning eller urtappning av badkar, duschning och användning av tvättmaskin i lägenheten bör inte ske under tiden 23.00 - 06.00.

Sorterat hushållsavfall läggs i särskilda återvinnings- och näråtervinningsstationer belägna inom området. Dörrar skall hållas låsta till dessa utrymmen. Avfall av större format, s.k. grovsopor (gamla möbler, emballagespill eller liknande) skall av medlemmen transporteras till kommunens återvinningsstation.

Allmänna utrymmen i bostadshusen såsom förrådskorridorer och cykelrum får icke utnyttjas som uppställningsplats för privata tillhörigheter.

Barnvagnsförråden ska i första hand användas till “barnanknutna” saker och tillbehör, som barnvagnar, suldys, pulkor, kälkar, trehjulingar, barn- och junicyklar (12-20 tum) etc.

Öppen eld (ljus, tändstickor och dylikt) får icke förekomma i bostadshusens, garagebyggnadernas och soprummens allmänna utrymmen. 

Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen inom föreningen. 

Brandfarliga vätskor får inte förvaras i lägenhetsförråd.

Vid användande av tvättstuga, hobby- och samlingslokaler m.m. är medlem skyldig att rätta sig efter de särskilda föreskrifter om utrustning och ordning som meddelats.