Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Göta

HSB Göta är en av landets största regionala HSB-föreningar. Vår region omfattar Jönköpings och Hallands län samt delar av Södra Älvsborgs län.

Vårt uppdrag är främst att bygga och förvalta bostäder. Vårt utbud av fastighetsnära tjänster är stort och omfattar utöver administrativ och teknisk förvaltning även bygglednings- och energikonsultation, byggservice och lokalvård. Våra partner och kunder är bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, kommunala bolag och stiftelser, handelsområden mm.

(Uppgifter per den 31 dec 2020)

Affärsidé

Vi erbjuder ett tryggt, långsiktigt och hållbart boende samt tillhörande tjänster av hög kvalitet.

Vision & Mission

Vi ska vara den ledande aktören som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet. Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

Etiska riktlinjer

Vårt sätt att uppträda på marknaden styrs av våra kärnvärderingar som vi förkortar ETHOS!

Värdegrund

Vår värdegrund är ETHOS:

Engagemang – Trygghet – Hållbarhet – Omtanke – Samverkan

Förtroende – Respekt – Tillit 

HSB Göta-koncenens långsiktiga framgångar utgår från det förtroende, respekt och tillit som vi skapar tillsammans på vår marknad. För att bygga och upprätthålla ett förtroende bedriver vi vår verksamhet på ett etiskt oklanderligt sätt. I riktlinjerna beskrivs i allmänna termer de etiska principer som styr verksamheten, relationen till kunderna och hur vi som medarbetare förväntas förhålla oss till de etiska frågorna. Riktlinjer för etik skapar grunden för ett gemensamt förhållningssätt i etiska frågor. Den ligger till grund för ett långsiktigt agerande som skapar förtroende och respekt i vår omvärld.

Riktlinjerna ska i vardagen fungera som stöd för det dagliga arbetet och gäller för alla verksamheter och medarbetare inom HSB Göta-koncernen. Koncernledningens ansvar är att se till att alla medarbetare har kunskap om företagets etiska riktlinjer samt att hela verksamheten genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och god affärsmoral. Det är en självklarhet att vi som arbetar i företaget har en god etik och affärsmoral. Varje chef ansvarar för att dessa riklinjer är kända och efterlevs av medarbetarna inom sitt ansvarsområde. Chefen ska lämna vägledning och råd till sina medarbetare i frågor som rör det etiska uppträdandet. Vi förvaltar ett gott anseende som byggts upp under lång id och det är därför extra viktigt att alla vårdar och värnar detta.

Affärsintegritet och heder
HSB ska bedriva verksamheten med utgångspunkt från god kunskap och kompetent utförande, baserat på hög integritet och god affärsetik. Vi värnar goda och professionella relationer
- Vi är alltid ärliga mot oss själva och alla våra intressenter i vårt agerande.
- Våra relationer och kontakter med leverantörer och intressenter präglas alltid av affärsmässighet och opartiskhet.
- Vi har en öppen attityd och ger raka besked.
- Vi följer alltid gällande lagstiftning, bestämmelser och avtal.
- Vi arbetar bara med affärer som stödjer koncernens långsiktiga mål.
- Genom hög integritet hamnar vi aldrig i beroendeställning eller tacksamhetsskuld.
- När vi erbjuder eller levererar tjänster görs det så att inblandade parters rättigheter och skyldigheter tydligt klargörs.
- Vi har rutiner och internkontroll som förhindrar att känslig företagsinformation sprids till obehörig.
- Vår information, marknadsföring eller annonsering får aldrig vara vilseledande.

Korrekt behandling
- Vi har alltid ambition att lämna förståelig och relevant information till medlemmar och
kunder och anstränger oss så att man förstår vår leverans och konsekvenser av egna beslut.
- Eventuella intressekonflikter med kund ska identifieras och förebyggas genom öppna
relationer och samtal.
- Rutiner för kundklagomål ska finnas, ajourhållas samt hanteras med snabbhet.
- Det är strategiskt viktigt att arbeta med ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Etiskt beteende hos medarbetarna
- Medarbetare erbjuder inte, efterfrågar inte och tar inte heller emot olämpliga gåvor eller förmåner. (Högtidsgåvor max 750 kr, övriga 250 kr).
- Medarbetare deltar inte i rena nöjesresor. Aktiviteter och arrangemang ska vara seriösa i sin natur och alltid direkt arbetsrelaterade.
- Vid studieresor eller andra arrangemang finns det alltid ett vederhäftigt program.
- Resekostnader och övernattning skall alltid betalas av HSB.
- Under pågående upphandling eller annan känslig tidpunkt är vi alltid mycket restriktiva.
- Medarbetare deltar inte i transaktioner där intressekonflikter kan uppstå som rör egen eller närståendes ekonomi eller andra liknande förhållanden.
- Vi medverkar inte till att föra ut information till obehörig som rör ekonomisk eller annan
information hos kund eller medlem.
- Medarbetares externa engagemang ska inte inkräkta på förmågan att sköta sina
arbetsuppgifter eller undergräva förtroendet till HSB Göta-koncernen eller arbetsgivaren.
- Avtal tecknade av HSB får inte användas för privat bruk om man får personliga fördelar.
- Medarbetare som privat anlitar HSB, eller entreprenör som har avtal med HSB, informerar alltid närmsta chef om detta.

Regional organisation

Här finns kontaktuppgifter till styrelse och ledning!

Styrelse 

Ordförande
Elin Rydberg 072-254 50 04

Ledamöter
Torbjörn Hägg 070-534 23 70 

Håkan Källman 070-678 84 11  

Leif Möller 070-814 15 00 

Mia Gunterberg 070-799 59 65

Jenny Lundell 072-233 11 36

Per Neugebauer 070-640 44 04

Pers representant Unionen
Siw Gustavsson 010-442 37 37 

Pers representant Fastighetsanställdas Förbund
Tina Al-Kanaan 072-223 30 19

 
HSB Göta omfattar moderföretaget HSB Göta Ekonomisk Förening, HSB FastighetsFörvaltning Göta AB samt HSB Gambrinus AB. Koncernen har en ledningsgrupp som består av följande personer:

Reine Johansson VD, 010-442 36 07

Ann-Sofie Kindbom-Uddh Förvaltningschef, 010-442 37 09

Mikael Carlson Fastighetschef HSB Gambrinus AB, 010-442 36 50

Ulrika Malmsten-Persson Hållbarhetschef, 010-442 36 03

Pierre Krusing Byggchef, 010-442 36 40

Sandra Bergqvist Marknadschef, 010-442 36 05

John Johansson Ekonomichef, 010-442 36 12

Julia Rofors HR, 010-442 36 35

 

Valberedning

Här finns kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter!

Kontaktuppgifter:

Jan Karlsson  073-044 34 04

Morkullavägen 7
511 92 Örby

   
Karin Sjögren 070-338 83 77 Tättingvägen 12
331 42 Värnamo
   

Greger Johansson 070-205 67 07

Åsenvägen 4
553 13 Jönköping
   
Ann Johansson 070-841 07 73 Repslagaregatan 3 B
575 32 Eksjö
   
Jan-Erik Uhrberg 070-248 78 58 Hemmansvägen 18
302 52 Halmstad

 

Kort fakta om HSB Göta

Vi ägs av närmare 31 000 medlemmar!

Antal medlemmar
ca 30 600

Antal bostadsrättsföreningar
ca 290

Antal hyresrätter
ca 2500

Antal anställda
ca 270

Kontorsorter
Vi bedriver verksamhet i Jönköpings och Hallands län samt Södra Älvsborg. Våra kontor finns på orterna:

 • Borås
 • Falkenberg
 • Halmstad
 • Jönköping
 • Kinna
 • Nässjö
 • Tranås
 • Varberg
 • Värnamo

Årsredovisning

Här finns års- och hållbarhetsredovisningar för nedladdning!

Föreningsstyrningsrapport

Numera återfinns Föreningsstyrningsrapporten i våra årsredovisningar!

Numera återfinns Föreningsstyrningsrapporten i våra årsredovisningar som du hittar under Årsredovisning här ovanför.

 

Hållbarhetsredovisning

Numera återfinns Hållbarhetsredovisningen i våra årsredovisningar!

Numera återfinns Hållbarhetsredovisningen i våra årsredovisningar som du hittar under Årsredovisning här ovanför.

 

 

 

Föreningsstämma

2021 års ordinarie stämma hölls digitalt den 31 maj!

Här hittar du stämmans handlingar och protokoll.
Stadgar

Gällande stadgar för HSB Göta antogs 2019!

Gällande stadgar för HSB Göta antogs vid stämman den 20 maj 2019. 

HSB Göta Normalstadgar 2018 för fullmäktig