150909 Styrelsen protesterar mot detaljplanen

09 september 2015 Styrelsen framför kritik även mot detaljplanen. Huvudpunkterna i skrivelsen är att detaljplanen inte ska antas, att husens högsta höjd inte påverkar föreningens utsikt och att nockhöjd blir i nivå med kullen bakom. Skrivelsen har diarienummer Dnr. SBK: BN0377/12 och aktbeteckning 2-5318. Nedan kan du läsa hela skrivelsen.

SYNPUNKTER GRANSKNING DETALJPLAN KABELGATAN/STORTOPPSGATA

Styrelsen för HSB Brf Gråberget protesterar mot Stadsbyggnadskontorets handläggning av ärendet samt att plankartan ändrats väsentligt till granskningsskedet. Ändringarna i plankartan har negativ påverkan för HSB Brf Gråberget och bostadsområdet söder om Stortoppsgatan.

Boende i HSB Brf Gråberget har från första program, samråd och nu i granskningsskedet blivit vilseledda av Stadsbyggnadskontoret.

Vi skrev i vårt brev daterat 2014-06-30 ”Vi är förvånade över den hittillsvarande bristen på dialog med oss boende och vill framföra att vi gärna tar del i en dialog framöver. Brf Gråberget representerar en mycket stor andel boende på Gråberget och ser oss därför som en naturlig samtalspart i denna process.

Många som bor på Gråberget har valt att bo där för att det är ett av Göteborgs finaste femtio-talsområden högst uppe på ett berg med utsikt mot hamninlopp och hamn. HSB Brf Gråbergets stadsplan och byggnader har genomtänkta siktlinjer såväl i bostäder som från bostäder. Lamellhusen på Vantgatan 13 och Kabelgatan 39−41 har siktlinjer mellan Kabelgatans punkthus. Boende litade på Göteborgs Stad vid programskrivning och presentation att de nya husen skulle följa höjden på västra sidan av Kabelgatan samt höjden på Gråbergets äldreboende. Stadsbyggnadskontoret väljer istället att kommentera i Samrådsredogörelsen med förringande skrivningar om utsiktsiktbortfall, solljus och byggnadshöjder. Det förekommer även förlöjliganden.

Vi kan konstatera att Stadsbyggnadskontoret efter samråd inte utfört några studier eller utfört någon konsekvensbeskrivning från HSB Brf Gråbergets område och bostäder. Det är en väsentlig skillnad att se byggnaderna från gatunivå Kabelgatan respektive från HSB Brf Gråbergets mark och lägenheter. Härifrån kommer alltid byggnadernas högsta punkt vara avgörande.

Det är vilseledande att Stadsbyggnadskontoret skriver om antal våningar och inredd vind i planbeskrivning när plankartan tillåter högsta nockhöjder och därtill ”Tekniska anordningar och teknikrum får överstiga angiven nockhöjd. Dessutom används mot Kabelgatan begreppet högsta byggnadshöjd samtidigt som takkupor och trapphus får överstiga högsta byggnadshöjd längs mer än hälften av huvudbyggnadens längd dessutom tillåts att ”tekniska anordningar och teknikrum får överstiga angiven nockhöjd”.

Den enda positiva förändringen till granskningsskedet är att restaurangen på toppen är slopad
och huset sänks lite. Samtidigt undanhålls i beskrivningen att den del av byggbar mark som vetter mot lokalgatan höjs med 4 meter och ”teknikrum får överstiga angiven nockhöjd” Den delen ligger längre bort och tvärs siktlinjer. Därmed förlorar fler mer av utsikten. Eftersom det tillåts att ”tekniska anordningar och teknikrum får överstiga angiven nockhöjd” kommer byggnaderna vara ännu mer skymmande.

Fördelningen mellan bygg från väster till öster enligt plankartor:
Granskning 67,0 68,5 67,5 – 66,5 samt tekniska anordningar och teknikrum ovanför
Samråd 63,0 – 64,5 – 69,5 – 72,0 inga tekniska anordningar och teknikrum

Med den skrivning som används på kan byggherren välja att lägga alla horisontella ventilationskanaler och övrig teknik i en påbyggnad längs hela nocken. Detta valde Göteborgs Stad att genomföra på Dalheimers hus.

HSB Brf Gråberget yrkar att

  • Plankarta - Granskning inte går till antagande
  • Plankarta omarbetas så att verkliga högsta höjd inte påverkar HSB Brf Gråbergets siktlinjer mot hamninlopp
  • Nockhöjd sänks till bakomvarande kulles höjd
  • ”Teknikrum får överstiga angiven nockhöjd” slopas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen HSB Brf Gråberget